Paragrafen

Treasury

Inleiding

Treasury bestaat in hoofdlijnen uit de taken financiering, cashmanagement en renterisicobeheer. Het heeft tot doel te voorzien in vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en ook te beschermen tegen financiële risico’s. Het wettelijke kader voor treasury ligt in de Wet Fido en het Treasurystatuut van de gemeente Urk.

Treasuryfunctie

De financieringsmiddelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de begroting waaronder het doen van investeringen worden beheerd door de treasuryfunctie. Deze financieringsmiddelen worden aangetrokken op een complexe geld- en kapitaalmarkt. In deze paragraaf beperken wij ons tot het weergegeven van de financieringspositie lang, de kasgeldlimiet (korte schuldnorm) en renterisiconorm (lange schuldnorm). Onder de treasuryfunctie valt niet het garanderen van rente en aflossing van geldleningen van derden; deze worden per verzoek aan het bestuur voorgelegd.

Financiering lang

De financieringspositie van de gemeente Urk kan als volgt in beeld worden gebracht (bedragen x € 1.000).

Bedragen (x € 1.000)

rekening 2019

rekening 2020

rekening 2021

begroting 2021

(Im-)materiële vaste activa

58.253

57.013

59.116

61.382

Financiële vaste activa

8.367

8.259

8.170

8.002

Totaal vaste activa

66.620

65.272

67.286

69.384

Voorraden (OHW)

28.277

31.819

41.997

45.153

Totaal vaste activa en vooorraden

94.897

97.090

109.283

114.537

Eigen vermogen:

Algemene reserve

3.830

4.131

6.626

4.729

Bestemmingsreserves

33.529

37.795

37.298

35.442

Vreemd vermogen:

Voorzieningen

7.120

7.343

7.216

8.857

Langlopende leningen (> 1 jaar)

60.550

55.908

71.360

69.847

totaal financieringsmiddelen

105.029

105.177

122.499

118.875

financieringstekort of -overschot

10.132

8.086

13.216

4.338

Afhankelijk van de ontwikkeling van het financieringssaldo, dat onder andere afhankelijk is van de uitvoering van het investeringsschema, en van de verwachte renteontwikkeling worden gedurende het jaar nieuwe geldleningen aangetrokken. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm zijn daarbij randvoorwaarden.

In de jaarrekening 2021 blijkt evenals in eerdere jaren een aanzienlijk financieringsoverschot. Dit is het gevolg van het eerder aantrekken van financieringsmiddelen dan noodzakelijk op grond van het investeringsschema. Soms loopt het investeringsschema vertraging op t.o.v. de verwachting. Ook is in het verleden vroegtijdig financiering aangetrokken in verband met de lage rentestand. Het financieringsoverschot wordt in de toekomst gebruikt voor het financieren van de voorgenomen investeringen en van de voorraden in de grondexploitaties.

In het 4e kwartaal is er een lineaire lening van € 20 miljoen aangegaan. De verwachting is dat er in 2022 weer leningen worden aangetrokken, afhankelijk van het uitvoeringstempo van investeringen, de grondexploitatie en de renteontwikkeling.

Onderstaande tabel maakt de mutaties in de geldleningen en de invloed daarvan op de gemiddelde rente zichtbaar. De onder renterisico op vaste schuld vermelde mutaties zijn in deze tabel verwerkt.

Bedragen (x € 1.000)

rekening 2019

rekening 2020

rekening 2021

begroting 2021

Stand per 1 januari

67.686

60.550

55.908

55.908

Nieuwe leningen

0

0

20.000

20.000

Reguliere aflossingen

-7.136

-4.642

-4.549

-6.061

Vervroegde aflossingen

0

Gemiddelde rentepercentage

2,30%

2,10%

1,70%

1,70%

Stand per 31 december

60.550

55.908

71.359

69.847

Kasgeldlimiet (norm voor korte schuld)

Een belangrijk instrument in de regelgeving is de zogenaamde kasgeldlimiet. Dit instrument is in het leven geroepen om de omvang van de kortlopende financieringsmiddelen te bewaken. De kasgeldlimiet voor 2021 bedraagt € 5,6 miljoen (8,5 % van het begrotingstotaal van € 66,2 miljoen). Van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet kan het volgende overzicht worden gegeven (bedragen x € 1000).

Bedragen (x € 1.000)

rekening 2019

rekening 2020

rekening 2021

begroting 2021

Grondslag = omvang begroting per 1-1

63.964

67.728

66.216

61.526

Toegestane kasgeldlimiet (8,5 %) in bedrag

5.437

5.757

5.628

5.230

Toets kasgeldlimiet

totaal netto vlottende schuld

-10.714

-8.326

-18.019

390

toegestane kasgeldlimiet

5.437

5.757

5.628

5.230

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

16.151

14.082

23.647

4.840

Er was per einde 2021 sprake is van een forse ruimte binnen de liquiditeitsnorm doordat in het laatste kwartaal van 2021 een vaste geldlening werd aangetrokken van € 20 mln. die op 31 december nog niet geheel was ingezet voor de vaste financiering.

Renterisiconorm (norm voor lange schuld)

De renterisiconorm voor 2021 bedraagt € 13,2 mln.: 20 % van het begrotingstotaal van                     € 66,2. Deze norm wordt in de volgende tabel gerelateerd aan het werkelijke renterisico (bedragen x € 1.000).

Bedragen (x € 1.000)

rekening 2019

rekening 2020

rekening 2021

begroting 2021

Grondslag = omvang begroting per 1-1

63.964

67.728

66.216

61.526

Toetsing renterisiconorm

Renterisiconorm (20 %)

12.793

13.546

13.243

12.305

Renterisico op vaste schuld (aflossingen)

7.136

4.642

4.549

6.061

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

5.657

8.904

8.695

6.244

Uit het overzicht blijkt dat wij ruimschoots binnen de norm opereren. Er is geen sprake van leningen waarop op enig moment de rente herzien kan worden door de geldverstrekker.

Financiering kort (kasbeheer)

De lasten minus de baten van de jaarbegroting en ook de investeringen, worden in eerste instantie gefinancierd met kort geld, financieringsmiddelen met een looptijd van één jaar of korter. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de instrumenten “rekening-courantkrediet”, “daggeldleningen” en “kasgeld-leningen”. Bij het gebruiken van deze instrumenten wordt er op toegezien dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden. Zodra dat dreigt te gebeuren, vindt consolidatie plaats, door het aantrekken van langlopende leningen. Hierbij wordt zo goed mogelijk geanticipeerd op de verwachte renteontwikkelingen. De handelingen over het beheer geschieden conform het gestelde in het treasurystatuut.

Crediteurenbeheer

De gemiddelde doorlooptijd (van binnenkomst tot betaling) is 2 tot 3 weken. Er worden jaarlijks tussen de 7.500 en 8.000 inkoopfacturen van crediteuren verwerkt.

Kredietrisico

Het door de gemeente Urk verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van de betaling van rente en aflossing van leningen is toegestaan voor zover het om het financieren van een publieke taak van de gemeente gaat. Wat tot de publieke taak van de gemeente behoort, bepaalt de gemeenteraad (Wet financiering decentrale overheden).
De gemeente Urk heeft de volgende leningen rechtstreeks aan derden verstrekt:

Bedragen (x € 1.000)

rekening 2019

rekening 2020

rekening 2021

begroting 2021

Hypothecaire leningen ambtenaren

0

Leningen Sociale Zaken (o.b.v. 25%)

322

269

242

322

Stichting Sportaccommodatie Urk

3.213

3.117

3.019

3.061

Totaal

3.535

3.386

3.261

3.383

De gemeente loopt over deze verstrekte geldleningen een beperkt risico. De Stichting Sportaccommodatie Urk heeft de opstallen als onderpand gegeven. Verder wordt jaarlijks, aan de hand van de jaarstukken, de financiële positie van de SSU beoordeeld.
Het onderdeel leningen verstrekt in het kader van Soza-regelingen heeft voornamelijk betrekking op de verstrekking van BBZ-kredieten aan bedrijven. Met betrekking tot deze leningen ligt het grootste deel van het risico (75%) bij de rijksoverheid. De rest van het risico ligt bij de gemeente.

Gebruikte rentepercentages

De werkelijke rentelast wordt over de verschillende begrotingsonderdelen verdeeld naar rato van de boekwaarden van de kapitaalgoederen die voor die onderdelen worden ingezet. Sinds 2021 bedraagt dit "omslagpercentage" 1,7%. Het is de resultante van de rentelast en de boekwaarden van de vaste activa op 1 januari.

Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden worden aan de grondexploitaties rentekosten in rekening gebracht met afwijkende percentages. Die percentages bedragen in 2021 1,33% voor het complex Zeeheldenwijk (projectfinanciering in 2018) en voor de overige grondexploitaties 1,2%.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13