Bijlagen

Kredietoverzicht

Overzicht lopende kredieten 31 december 2021

Interne Orders

Begroot

Werkelijk

Restant

Afrek. in

Stand van zaken/toelichting

4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101

983.563

768.731

-214.832

2022

Op dit moment wordt de grond gesaneerd en is men bezig met het bouwrijp maken ervan. De opstallen zijn inmiddels gesloopt.

4120031 BrandweerKazerne nieuwbouw

4.630.000

30.008

-4.599.992

2023

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp. Een volgende fase is het definitief ontwerp waar in  de loop van maart mee wordt begonnen. We lopen nog steeds volgens planning. Dit houdt in dat we in de zomer periode, de tweede helft van 2022 aanbestedingsgereed zijn. Omdat de prijzen op dit moment alle kanten opvliegen, prijsstijgingen van 20% in materialen zijn geen uitzondering, wordt de aanbesteding straks spannend als dit zo doorgaat. Ook de uurlonen laten flinke prijsstijgingen zien.

4210134 Omvorming Vlaak BW18/002

831.000

715.248

-115.752

2022

De reconstructie van de laatste fase (deel tussen rotonde Toppad-Vlaak en kruising Nagel) is voor de bouwvak 2021 afgerond. Nu dient nog de beplanting te worden aangebracht langs de Vlaak en een schelpenpad te worden aangelegd tussen de rotonde Toppad-Vlaak tot de kruising met Nagel. Deze afrondende werkzaamheden zullen uiterlijk maart 2022 gereed zijn.

4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09

9.551.761

5.132.291

-4.419.470

2022/2023

Via de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties en de tussenrapportages wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van deze bovenwijkse voorziening en vindt bijstelling plaats. Er is in 2021 rekening gehouden met:   € 607.000 toe te voegen vanwege de indexering (conform contractverplichtingen) van de staalprijzen 34 % en de indexering van de overige materialen 6%. De post onvoorzien te verhogen naar 10% van de bouwsom. Deze bedraagt op dit moment € 339.436 (5% van de bouwsom). De bijdrage (€ 167.000) aan de remmingwerken en wachtsteigers bij Zwolsebrug (raadsbesluit maart 2021) vindt plaats vanuit deze post. In december 2021 was de stand van zaken van de VtW’s € 133.000. De verwachting is dat het krediet in 2022 ten gevolge van het koppelvlak, indexering staal, indexering brandstoffen onder druk komt te staan. Over de stavaza wordt in de eerste tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd.    

4210140 Ensgat; aansluiting Domineesweg

967.196

56.532

-910.664

2022

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek (Grondexploitatie complex).

4210141 Herinrichting Singel 20/04

2.932.000

129.206

-2.802.794

2023

De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De raadpleging van de belanghebbenden is achter de rug. Het eerste bestek is aanbesteed en momenteel in uitvoering. De overige bestekken worden momenteel verder uitgewerkt. Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering volgens planning in 2021, 2022 en mogelijk 2023.

4210143 Rehabiliatie Staartweg

1.440.000

69.307

-1.370.693

2023

Het werk is in voorbereiding voor uitvoering. Momenteel zijn de onderzoeken en het vergunningentraject in volle gang. Uitvoering naar verwachting 2022-2023

4210150 Recreatief voetpad Urkervaart 21/002

169.028

13.723

-155.305

2023

De daadwerkelijke aanbesteding vindt in juni 2022 plaats, de eerste uitgaven eind 2022. De verwachting is dat het krediet ten gevolge van indexering brandstoffen e.d. aangevuld moet worden.  Over de stavaza wordt in de eerste tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd.    

4210151 Vaarduiker Urkerweg (OW-Zhldw) 21/002

851.445

19.861

-831.584

2023

De daadwerkelijke aanbesteding vindt in juni 2022 plaats, de eerste uitgaven eind 2022. De verwachting is dat het krediet ten gevolge van indexering staal, indexering brandstoffen e.d. aangevuld moet worden.  Over de stavaza wordt in de eerste tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd.   

4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002

2.143.396

809.024

-1.334.372

2023

Het aanbrengen van de “voorbelastingen” voor de rotonde en het omleggen van kabels en leidingen hebben inmiddels plaatsgevonden. De  werkvoorbereidingen voor de uitvoering van de rotonde en de vaarduiker (zie ook 44210151) zijn gereed. De daadwerkelijke aanbesteding vindt in juni 2022 plaats, de eerste uitgaven eind 2022. De verwachting is dat het krediet ten gevolge van indexering staal, indexering brandstoffen e.d. aangevuld moet worden. Over de stavaza wordt in de eerste tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd.   

4210154 Hoofdverkeersstructuur Urkerweg door Zeeheldenwijk21/002

3.696.620

0

-3.696.620

2023

4210155 Verw. Urkerweg, 3e brug, Rotonde (grond)

723.140

0

-723.140

2023

4210156 Oeververbinding Zwolse Hoek

101.476

0

-101.476

2023

4210157 Waterberging Schokkerhoek (overdim)

226.771

0

-226.771

2023

4210158 Nederlands Natuur Werk

357.000

0

-357.000

2023

4210159 Eindgemaal Urk

1.190.000

15.275

-1.174.725

2023

4210500 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwkundig 18/100

1.708.595

1.708.595

0

2021

Krediet is afgerond (zie ook 4210152).   

4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100

1.439.530

1.149.839

-289.691

2022

Begin 2022 heeft onze gemeente de eindnota met het totaal verschuldigde bedrag aan de provincie ontvangen. De bedragen die daarvan onderdeel uitmaken zijn volgens afspraak, planning en het beschikbare krediet verlopen (zie ook 4210500). Buiten deze nota valt de aanleg van de stalen hoog/laag steiger bij de A. Witbrug. Hiervoor is binnen de genoemde kredieten € 512.000 beschikbaar. Aannemer Tebezo heeft  inmiddels opdracht gekregen om binnen dit plafond uit te voeren. De vergunningen zijn aangevraagd. De uitvoering vindt plaats in mei 2022. Over de stavaza wordt in de eerste tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd.    

4221123 Aanleg Tweede Trailerhelling

87.500

4.117

-83.383

2022

De vergunningen zijn in 2021/2022 aangevraagd. De uitvoering vindt plaats in april 2022. De werkzaamheden worden binnen het beschikbare krediet uitgevoerd. Opdracht/uitvoering vindt plaats op basis van een bouwteam constructie met aannemer Tebezo. Over de stavaza wordt in de eerste tussenrapportage 2022 nader gerapporteerd.    

4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101

95.000

17.147

-77.853

2022

Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor Noorderzand nader uitgewerkt. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn wordt dit afgestemd met de plannen van de sportboulevard en kan verder gegaan worden met de realisatie. Naar verwachting wordt dit in het voorjaar van 2022 verder opgepakt en uitgewerkt.

4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101

25.000

0

-25.000

2022

De verlichting wordt samen met de overige werkzaamheden op de sportboulevard opgepakt. Naar verwachting wordt dit voorjaar 2022 verder opgepakt en gerealiseerd.

4531111 Kunstgras Veld 1 SVU Toplaag

340.350

324.106

-16.244

2022

Op dit moment komt er nog 1 factuur. De verwachting is dat het krediet met een kleine overschrijding afgesloten kan worden. Voor de extra kapitaallast is dekking binnen het beheerplan. In de 1e TR 2022 kan krediet worden afgewikkeld.

4580714 Speelbos 2.0 BW20/101

260.000

198.718

-61.282

2022

Het grondwerk is gereed en de Staart is weer terug aangebracht. Begin 2022 worden nog diverse speeltoestellen geplaatst en worden fruitbomen geplant. Het speelbos wordt begin 2022 opgeleverd.

4580715 Julianaplantsoen 20/101

150.957

33.050

-117.907

2022

Uitvoering vindt nu plaats en verloopt volgens planning

4722240 Riool- vervanging 2020 20/02

687.280

287.397

-399.883

2022

Voor 2022 staan de volgende rioolwerken op de planning: Werkzaamheden voortkomend uit de nieuwe BRP berekeningen. Extra regenwaterafvoer in het Foksdiep. Een verbinding tussen twee bemalingsgebieden op het Rif. Afkoppelen woningen en kolken op de Molenkamp.

4723503 Zonne-energie Oranjewijk 14/02

192.860

101.941

-90.919

2022

Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond.

4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07

630.000

587.200

-42.800

2022

In november is begonnen met de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden. In het vroege voorjaar van 2022 wordt het werk afgerond, afhankelijk van de weersgesteldheid i.v.m. de uit te voeren plantwerkzaamheden.

4723506 Klimaatbeleid 20/05

257.758

85.028

-172.730

2022

Dit krediet is gevoed met twee bijdragen vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden. Onder begeleiding van RHDHV is hieraan afgelopen jaar gewerkt en eind 2021 door de raad vastgesteld.  Er worden geen overschrijdingen verwacht. Het restant wordt gebruikt voor de vervolgonderzoeken zoals benoemd in de Transitievisie Warmte Urk.

4724704 Uitbreiding Begraafplaats De Vormt fase 1

2.000.000

0

-2.000.000

2022

Het plan zoals het is goedgekeurd door de raad wordt uitgewerkt tot een bestek. Daarna zal het worden aanbesteed.

4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie

319.346

359.819

40.473

2021

Het contract met Boni kan naar verwachting dit jaar worden gesloten. Na het sluiten het contract zal het bestemmingsplan voor de realisatie van Boni op de nieuwe locatie in procedure worden gebracht. Het sluiten van het contract met de Boni heeft vertraging opgelopen omdat de Boni met een nieuw inpassingplan kwam en omdat eerst het tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein moest worden opgelost (mede in relatie tot de uitbreiding van Visscher Seafood). De oplossing is dat de parkeerplaatsen door de gemeente in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen in de openbare ruimte is bepaald op 51. Ook is bepaald dat deze parkeerplaatsen zowel door Visscher Seafood als door Boni kunnen worden gebruikt (dubbelgebruik van parkeerplaatsen) De openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd ten oosten van Visscher Seafood op gronden van het Waterschap. Met het Waterschap is recent op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt, dat de gemeente de benodigde gronden van het Waterschap kan pachten.

4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie

-40.473

-40.473

2021

De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.

4810106 Aanleg/Realisatie 51 parkeerplekken Visscher Seafood

450.000

0

-450.000

2022

4830798 Strategisch Aankoop Rabobank

500.000

502.281

2.281

2022

Begin 2021 heeft de gemeente Urk het voormalige pand van de Rabobank aangekocht. Dit pand is aangekocht omdat het qua ligging goed past in het masterplan Hart van Urk.

4999240 PTOW apparaaturr 21/100

390.000

192.382

-197.618

2021/2022

De uitgaven worden eind 2021 en begin 2022 verwacht.

4999308 Routekaart Verduurzaming Gem. gebouwen

229.000

17.214

-211.786

2022

De eerste uitgaven zijn gedaan. De andere kosten worden verwacht in 2022. In de 1e tussenrapportage 2022 wordt u nader geinformeerd.

4999322 PTOW Aanschaf Meubilair 21/101

216.000

99.522

-116.478

2021/2022

De uitgaven worden eind 2021 en begin 2022 verwacht.

Totaal

40.773.572

13.387.089

-27.386.483

>

Totale ruimte binnen de lopende kredieten

Toelichting

  • In de kolommen “Begroot/Werkelijk/Restant” wordt het huidige verloop van de uitgaven van het betreffende krediet weergegeven.
  • In de kolom “Afrekening in” wordt het verwachte jaar van afrekening weergegeven.
  • In de kolom “Stand van zaken/toelichting” van het overzicht wordt de actuele stand van zaken van het krediet weergegeven.   
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13