Jaarrekening

WNT-verantwoording 2021

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Urk van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor gemeente Urk is € 209.000 (2020: € 201.000). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.  

Bezoldiging topfunctionarissen 

Bij gemeenten worden in beginsel als topfunctionarissen alleen de gemeentesecretaris en de griffier aangemerkt.  

Leidinggevende topfunctionarissen  

Gegevens 2021

C.J.M. Swart

K.R. Verhoeff

R. Jeltema

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

*

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/02 – 31/03

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

*

Fte na rato kalenderjaar

1,0

1,0

N.v.t.

Dienstbetrekking?

ja

ja

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

99.922

91.996

4.500

Beloningen betaalbaar op termijn

17.992

14.942

0

Subtotaal

117.914

106.938

4.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

*

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

117.914

106.938

4.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

R. Jeltema

C.J.M. Swart

K.R. Verhoeff

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Gemeente-secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 16/8

17/8 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Fte na rato kalenderjaar

0,55

0,5

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

165.437

36.586

84.538

Beloningen betaalbaar op termijn

0

6.359

14.257

Subtotaal

165.437

42.945

98.795

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

165.859

90.450

201.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

165.437

42.945

98.795

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

* R. Jeltema is als voormalige gemeentesecretaris van de gemeente Urk ingehuurd voor een aantal heisessies in de maanden februari en maart 2021. Hij heeft voor deze werkzaamheden 6 dagdelen begeleiding geleverd.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13