Programma's

Urk leert

Inhoud en doelstelling

Voor een bloeiende economie is een brede ontwikkeling en kennis nodig. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking bepaalt in belangrijke mate de (regionale) economische groei.
De verwachting is dat de potentiële beroepsbevolking in Urk de komende twee decennia van 10.800 (2017) naar 13.100 gaat. Terwijl de beroepsbevolking in Flevoland met gemiddeld 2 procent krimpt en landelijk zelfs met 7 procent. Daarmee heeft Urk een stevige troefkaart in handen waarmee haar positie in de regio, maar ook landelijk kan worden verstevigd.

Het uitgangspunt blijft dat inwoners, maar vooral jeugdigen, gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen op school, thuis en in hun vrije tijd en participeren naar vermogen.

Wettelijke grondslag

  • Het uitvoeren van de leerplichtwet
  • Invulling geven aan het Onderwijsachterstandenbeleid (GOA)
  • Borgen Harmonisatie kortdurende peuteropvang
  • Terugdringen laaggeletterdheid
  • Uitvoering vluchtelingenbeleid

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6)
  • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)
  • De economie verder diversifiëren (opgave 2)
  • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2021

3e kwrt

2021

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Behouden arbeidspotentieel

Maritieme Campus (Regio Deal NF)

2020-2023

Voorbereiding

50%

2

Voorbereiding

50%

2

Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden.
Met het ROC zijn gesprekken over de juiste locatie, beeldkwaliteit en randvoorwaarden. Het ROC zal de definitieve bouwplannen begin 2022 indienen.

Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)

2021

Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100%

1

Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt.

Lokale Human Capital Agenda

2020-2021

Ontwerp

25%

4

Ontwerp

25%

4

De HCA Urk bestaat uit meerdere onderdelen en zal in een nieuw op te stellen Human Capital Agenda Urk samengevoegd moeten worden (inclusief aanvulling mogelijkheden vanuit de provincie).

Op Urk is de basis op orde

Schoolgebouw Zeeheldenwijk

2021-2023

Definitie

25%

2

Definitie

25%

2

Er ligt een intentieovereenkomst getekend. Aan de hand daarvan is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het vervolg wordt nu ter hand genomen.

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2019

2020

2021

2021

Beschrijving

Bron

Jeugdwerkeloosheid

1%

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Verwey Jonker

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

1,8%

1,7%

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

DUO

Absoluut verzuim

N.B.

2,4

N.N.B.

N.N.B.

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

Relatief verzuim

45

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

Lasten

x € 1.000
Begroot € 5.319
Gerealiseerd € 5.512
Afwijking € -193
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13