Jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2021

VASTE ACTIVA

Algemene toelichting vaste activa

De vaste activa zijn een weergave van de investeringen zoals die in het verleden zijn uitgevoerd, en van die welke momenteel in uitvoering zijn. In de bijlage “Kredietoverzicht” wordt daarvan een overzicht gegeven. Die investeringen hebben in 2021 veelal geleid tot vermeerderingen van vaste activa, tenzij ze direct werden gedekt uit reserves of bijdragen. In de bijlage "Kredietoverzicht" wordt per investering een korte toelichting gegeven op de actuele stand van zaken. Onder andere of de investering inmiddels is afgerond dan wel of de uitvoering doorloopt in 2022. Ook blijkt uit die bijlage welk deel van het investeringsbudget t/m 2021 is besteed, en welk deel nog te besteden is.

De belangrijkste investeringen van 2021 worden ook in de onderstaande toelichting op de vaste activa benoemd.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Vermindering/

Boekwaarde

31-12-2020

investeringen

aflossing

31-12-2021

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

105.246

1.206.499

1.145.504

950

165.291

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

382.632

32.995

12.424

403.203

Totaal

487.878

1.239.494

1.145.504

13.374

568.494

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief         
Deze uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling worden voor een groot deel gedekt uit de daarvoor aangewezen reserves of de ter zake ontvangen subsidies. De kolom investeringen geeft de uitgaven in 2021 aan.

Overzicht belangrijkste investeringen:

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor activa

Investeringen

Des-

investeringen

Cofinancieringsgelden Zuiderzeelijn

212.027

212.027

Investeringskrediet Urk

484.550

484.550

Sanering vuilnisbelt Hooiland

448.927

448.927

Revitalisering Lemsterhoek

60.995

0

Totaal

1.206.499

1.145.504

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Kleedaccommodaties SVU

66.169

63.663

Grond locatie Botterschuur

51.168

51.168

Bijdrage Fietspad Nieuwe Natuur

265.295

288.372

Totaal

382.632

403.203

Materiële vaste activa

De materiële activa bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

Materiële vaste activa

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Investeringen met een economisch nut

45.970.328

45.751.848

Investeringen met een economisch nut (kostenheffing)

8.127.711

7.927.950

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

2.426.672

4.867.894

Totaal

56.524.711

58.547.693

Investeringen met een economisch nut

Investeringen met economisch nut

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Afschrijvingen

Boekwaarde

31-12-2020

investeringen

31-12-2021

Gronden en terreinen

3.405.866

44.803

0

59.016

3.391.653

Bedrijfsgebouwen

12.501.648

753.474

156.718

340.550

12.757.854

Schoolgebouwen bijzonder onderwijs

22.679.158

242.495

0

389.841

22.531.812

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.283.413

3.317

0

150.176

3.136.554

Vervoermiddelen

182.902

0

0

37.476

145.426

Machines, apparaten en installaties

3.917.341

277.257

28.248

377.800

3.788.550

Totaal

45.970.328

1.321.345

184.967

1.354.858

45.751.849

Belangrijkste investeringen:

Bedrijfsgebouwen

Investeringen

Des-

investeringen

Museum: Bouwkundige aanpassingen

1.842

0

Nieuwe brandweerkazerne: grond en voorbereidingskosten

219.343

156.718

Strategische aankoop Rabobank

502.281

0

Nieuwe brandweerkazerne: ontwerp- en bouwkosten

30.008

0

Totaal

753.474

156.718

Schoolgebouwen bijzonder onderwijs

Investeringen

Des-

investeringen

Grond Enkschool, nevenvestiging Kentalis

242.495

Totaal

242.495

0

Machines, apparaten en installaties

Investeringen

Des-

investeringen

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

260.043

11.034

Routekaart verduurzamen gemeentelijke gebouwen

17.214

17.214

Totaal

0

277.257

28.248

Investeringen met economisch nut, met kostenheffing
Het gaat om investeringen in rioleringswerken incl. wegherstel, die bekostigd worden uit het rioolrecht.

Investeringen met een economisch nut (kostenheffing)

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Afschrijvingen

Boekwaarde

31-12-2020

investeringen

31-12-2021

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

8.127.711

0

0

199.760

7.927.951

Totaal

8.127.711

0

0

199.760

7.927.951

Investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut (openbare ruimte)

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Afschrijvingen

Boekwaarde

31-12-2020

investeringen

31-12-2021

Gronden en terreinen

494.555

239.821

0

7.397

726.978

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

1.932.117

8.254.233

5.998.426

47.008

4.140.915

Totaal

2.426.672

8.494.053

5.998.426

54.405

4.867.893

Het gaat voornamelijk om een drietal grotere investeringen (mln.):

1. Derde brug Urkervaart voor Zeeheldenbuurt   € 4,6
2. Renovatie beide bestaande bruggen Urkervaart   € 2,6
3. Urkerweg                  € 0,8
4. Diverse overige investeringen         € 0,5         

€ 8,5

De "desinvesteringen" bestonden voornamelijk uit de bijdragen vanuit de grondexploitatie voor de derde brug, de renovatie van de beide andere bruggen en voor de Urkervaart aangezien die drie voor een (groot) deel aangemerkt zijn als bovenwijkse voorzieningen.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Vermindering/

Boekwaarde

31-12-2020

investeringen

aflossing

31-12-2021

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

4.872.171

36.664

0

16

4.908.819

Leningen aan overige verbonden partijen

3.117.919

0

0

98.972

3.018.947

Overige langlopende leningen

268.902

56.829

83.376

242.355

Totaal

8.258.992

93.493

83.376

98.988

8.170.121

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Het betreft voor een deel (€ 303.000) deelnemingen in het vermogen van samenwerkingsverbanden zoals de Rova, Vitens, de BNG en het Aandelen Technofonds Flevoland BV. Voor het overgrote deel gaat het echter om kapitaalverstrekking aan en verstrekte leningen via de Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederland (SVn, € 4.606.000).

Kapitaalverstrekking aan stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederland

Boekwaarde

Verstrekte

Werkkapitaal

Boekwaarde

31-12-2020

leningen

bij SVn

31-12-2021

Stimulering woningverbetering

2281

2.391.602

1.636.856

769.904

2.406.760

Startersleningen Zeewijk fase 1/2

2283

190.863

38.806

155.216

194.021

Startersleningen Zeewijk fase 3/4

2284

847.759

258.708

603.764

862.472

Startersleningen bestaand gebied

2285

818.279

732.136

91.371

823.507

Energieneutrale nieuwbouw

2286

313.299

131.047

187.822

318.869

Totaal

4.561.802

2.797.553

1.808.076

4.605.629

De Stichting SVn verstrekt namens gemeenten in Nederland leningen aan particulieren in het kader van woningverbetering en restauratie van monumenten. Verder zijn ten laste van de grondexploitatie fondsen ingesteld in het kader van startersleningen. Ten laste van dit fonds worden door SVn leningen aan kopers van starterswoningen in de Zeewijk en de Oranjewijk verstrekt.   

Leningen aan overige verbonden partijen
Er zijn twee leningen verstrekt aan de Stichting Sportaccommodatie Urk in het kader van de financiering van sporthal De Schelp en de sporthal De Vlechttuinen. In 2021 zijn geen nieuwe leningen verstrekt. Er is geen sprake van achterstanden bij het betalen van de rente en aflossing. Aan de gemeente is het recht van eerste hypotheek verstrekt op de beide sporthallen.

Overige verstrekte langlopende leningen
Het betreft leningen die zijn verstrekt in het kader van de sociale zekerheid waaronder de regeling Bijzondere Bijstand Zelfstandigen.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:

Voorraden

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

31.803.694

41.997.330

Gereed product en handelsgoederen

15.220

11.629

Totaal

31.818.914

42.008.959

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

Het onderstaande overzicht geeft de boekwaarden van de gronden in exploitatie weer:

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

Boekwaarde

Investeringen

Opbrengsten

Winstneming

Voorziening

Balanswaarde

31-12-2020

31-12-2021

Woningbouw

0

Oranjewijk afronding)

637.741

1.172.509

-2.065.272

290.729

-545.753

Zeeheldenwijk

26.473.121

9.173.054

35.646.175

Staartweg

533.890

8.240

542.130

Subtotaal

27.644.752

10.353.803

-2.065.272

290.729

0

35.642.552

Bedrijventerrein

0

Zwolse Hoek fase 5

-141.465

129.463

27.269

-39.271

Port of Urk

5.353.317

1.895.056

1.238.742

6.009.631

Grex Westgat

780.298

50.770

446.655

384.413

Subtotaal

5.992.150

2.075.289

0

27.269

1.685.397

6.354.773

Totaal

33.636.902

12.429.092

-2.065.272

317.998

1.685.397

41.997.325

In het bovenstaande overzicht is de boekwaarde gronden in exploitatie 31-12-2020
€ 34 mln., dit is exclusief de gevormde voorzieningen 2020 voor de complexen Port of Urk en Grex Westgat (totaal € 1,8 mln.).

Op 31 december 2021 bedraagt de boekwaarde van het onderhanden werk (inclusief voorzieningen verwacht verlies) € 42 mln. Op basis van de voor de complexen meest recent vastgestelde grondexploitaties (raad december 2021) worden de nog te maken kosten geraamd op € 137 mln. en de nog te realiseren opbrengsten op € 180 mln.
Rekening houdende met de voorziening verwacht verlies tot een bedrag van € 1,7 mln. wordt een positief eindresultaat voorzien van € 1,2 mln. (inclusief afdrachten € 4 mln).

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product en handelsgoederen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

boekwaarde begin jaar

19.653

15.220

mutaties boekjaar

-4.433

-3.591

Totaal

15.220

11.629

Een zeer gering deel van de voorraden bestaat uit enige verbruiksgoederen zoals  representatieartikelen en de documentenvoorraad burgerzaken.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën:

Uitzettingen korter 1 jaar

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Vorderingen op openbare lichamen

1.845.531

3.946.350

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

13.249.754

17.740.861

Overige vorderingen:

2.468.742

2.263.447

- publiekrechtelijk

265.797

576.098

- privaatrechtelijk

1.958.878

1.493.312

- rekening courantverhoudingen

244.067

194.037

Voorziening oninbare debiteuren:

-427.603

-222.748

- publiekrechtelijk

-38.724

-63.170

- privaatrechtelijk

-388.879

-159.578

Totaal

0

17.136.424

0

23.727.910

Vorderingen op openbare lichamen                     
Het betreft met name te verrekenen btw met vooral het btw-compensatiefonds.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist               

Op grond van de regeling Schatkistbankieren moeten overtollige liquide middelen op een rekening bij de Nederlandse staat worden gestald. Het saldo is in het laatste kwartaal van 2021 toegenomen door het aantrekken van een langlopende geldlening die niet direct volledig voor het financieren van investeringen behoefde te worden aangewend.     

Overige vorderingen
De inning van de vorderingen heeft een normaal verloop. De voorzieningen voor oninbare posten worden jaarlijks aan het eind van het jaar bijgesteld. De afname van deze voorziening is voornamelijk ontstaan door de voortgang in de juridische afhandeling van een oudere schadesituatie in de haven.
De rekening-courant verhouding met derden betreft een rekening-courant met het ZLF Lelystad (in het kader de BBZ verstrekkingen) en de Port of Urk B.V.  

Liquide middelen

Liquide Middelen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

BNG rekening

267.119

278.268

Totaal

267.119

278.268

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën:

Eigen Vermogen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Algemene reserve

4.130.709

5.112.311

Bestemmingsreserves

37.794.852

37.298.148

Resultaat na bestemming

239.046

1.513.438

Totaal

42.164.607

43.923.897

Algemene reserve

Boekwaarde
31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Dekking afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

Algemeen

4.130.709

2.236.756

1.255.154

5.112.311

Totaal

4.130.709

2.236.756

1.255.154

0

0

5.112.311

Bestemmingsreserves

Boekwaarde
31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat
vorig boekjaar

Dekking van afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2021

Niet beklemde reserves

0

Investeringsfonds ZZL projecten

2.238.118

856.577

1.381.541

Fonds Nieuwe Projecten Ka17

115.207

15.207

100.000

Rekeningsaldo nog te bestemmen

239.483

239.046

437

Frictiekosten personeel

69.464

65.000

40.035

94.429

IBOR egalisatiefonds exploitatie

1.392.392

650.611

741.781

Uitdiepen havens

411.522

25.552

437.073

Maritieme Service Haven

151.600

151.600

Economisch beleid

55.817

55.817

Aanjaagfonds detailhandel

175.000

50.000

60.000

165.000

Binnensportaccommodaties

117.127

25.517

142.644

Speeltuinwerk

184.577

2.946

187.523

Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)

1.050.712

195.228

245.939

1.000.000

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

1.000.000

1.000.000

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

996.877

178.123

175.000

1.000.000

Sociaal Domein

5.938.390

1.362.064

1.539.129

5.761.325

Jeugd en Welzijn

121.570

121.570

Begraafplaatsen

338.314

338.314

SVN starters bestaande woningen

26.223

6.904

19.318

Infrastructuur (3e brug)

283.786

141.932

425.718

Fonds dorpsuitleg

95.630

49.734

145.364

Grondzaken

6.198.800

486.965

867.059

5.818.706

Fonds strategische aankopen

585.725

172.500

6.025

752.200

Bovenplanse verevening grex

0

0

BTW Compensatie Fonds

36.740

59.039

95.779

Subtotaal

21.823.068

2.814.600

4.701.532

0

0

19.936.140

Beklemde reserves

Vitens aandelen (beklemd)

0

0

Incidentele doeleinden (beklemd)

1.522.538

1.537.235

1.109.103

1.950.670

Bijzondere projecten (beklemd)

207.897

119.266

21.800

305.363

Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd)

533.546

18.432

25.837

526.142

Wachtgelden wethouders (beklemd)

188.283

68.975

119.308

Kantoormeubilair vervanging (beklemd)

8.862

-6.539

2.323

Generatiepactreserve

787.437

99.538

687.899

Brandweer (beklemd)

0

192.450

156.718

35.731

Vervanging activa IBOR

1.903.405

556.534

2.459.939

Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)

394.615

394.615

Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)

245.391

14.153

231.238

Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)

108.910

3.896

105.013

Afschr.Bvw.Vrz.Schokkerhoek

4.366.673

154.558

4.521.231

Fietspad Urkerveld (beklemd)

290.929

9.918

281.011

Afkoopsom havens (beklemd)

1.726.541

500.000

1.226.541

Planv.Onderw.&bew.onderw. Schokkerhoek

2.500.000

2.500.000

Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd)

39.001

6.000

33.001

Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)

666.785

515.973

-31.858

1.214.616

Afschr Skatebaan Wilhelminapark

107.158

3.881

103.277

Afschr Speelbos 2.0

260.000

260.000

Afschr Julianaplantsoen

150.957

150.957

Afvalstoffenheffing (beklemd)

202.342

50.791

253.133

Subtotaal

16.211.268

3.138.699

1.966.032

0

21.930

17.362.007

Totaal

38.034.336

5.953.299

6.667.564

0

21.930

37.298.148

Toelichting reserve mutaties

Reserve (aard)

Doel

Toevoeging

Onttrekking

Toelichting

Algemene reserve

Bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen van de algemene dienst. Op basis van de Nota risicomanagment en weerstandsvermogen dient de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk te zijn aan de benodigde weerstandscapiciteit waarbij de Algemene reserve als sluitpost dient.

175.000

Overbrenging van reserve Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)

175.000

Overbrenging van Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

1.150.000

Overbrenging van Sociaal Domein

500.000

Wegens overbrenging naar Algemene Reserve van Afkoopsom Havens

231.756

"Retour" Algemene reserve wegens teveel onttrekking saldo T1

100.000

Inhuur projectleider omgevingswet 18 uur

71.250

Incidentele uitvoering AVG obv IBP

595.319

Nadelig saldo T1

39.658

Egalisatie begrotings saldi negatieve raming

448.927

Onttrekking Algemene Reserve wegens dekkig saneringskosten voormalige vuilstort Hooiland

Investeringsfonds ZZL projecten

Dekking van het investeringskrediet

856.577

Dekking investeringskrediet en cofinanciering Parel van Flevoland

Rekeningsaldo nog te bestemmen

239.046

Rekeningsresultaat 2020

Frictiekosten personeel

Fondsvorming bij kadernota 2017 in het kader van frictiekosten personeel

65.000

Voeding tlv exploitatie

38.583

WW kosten oud beheerder museum

IBOR egalisatiefonds exploitatie

Fondsvorming

259.565

Dekking incidentele kosten renovatie A. de Wit en Zwolse brug bouwkundig(40jr) en installatietechnisch (20jr). Uitgevoerd door de provincie in 2021. Steigers volgen in 2022 door gemeente.

161.605

Bijdrage uit IBOR reserve ter dekking van aanvullend krediet Palenscherm

164.175

Ontrekking wegens incidentele dekking meerkosten Arie deWit brug & Zwolsche brug

65.266

Egaliseren resultaat IBOR 2021

Aanjaagfonds detailhandel

Fondsvorming in het kader van de detailhandelsnota

50.000

Kadernota 2016 detailhandelsvisie 2015-2025 (raad 26 mei2016). structureel € 50.000 tbv vulling aanjaagfonds en in 2017 éénmalig € 100.000 ten behoeve van investeringsregeling

50.000

Bijdrage BIZ 2019-2023

10.000

Bijdrage herinrichting Hofsteeplein

Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)

Egalisatiefonds. Deze reserve maakt deel uit van het algemene weerstandsvermogen

45.368

Ingroei dekking extra middelen hulp en steun

175.000

Overbrenging naar Algemene Reserve

195.228

Restant saldo BBZ 2021

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Egalisatiefonds. Deze reserve maakt deel uit van het algemene weerstandsvermogen

175.000

Overbrenging naar Algemene Reserve

178.123

Budget WSW reserveren (overschot)

Sociaal Domein

Egalisatiefonds. Deze reserve maakt deel uit van het algemene weerstandsvermogen

75.000

IJslands preventiemodel; dekking uit reserve SD. Ook in het meerjarenperspectief wordt € 75.000 per jaar ten laste van de reserve ingezet.

78.000

Dekking salariskosten beleidsmedewerker jeugd. Vanaf 2023 tlv algemene middelen

63.533

Corona uitgaven doorgeboekt vanuit 2020 naar 2021

75.000

Inhuur 2021 ivm ziekte en kwaliteitscoach gespreksvoederders.

39.500

Aanstelling medewerker voor 2 jaar (SD-Veiligheid)

30.916

Formatie beleidsmedewerker SD per 1 juni voor 2 jaar

1.150.000

Overbrenging naar Algemene Reserve

Infrastructuur (3e brug)

Fondsvorming t.b.v. realisatie 3e brug

103.598

Eenmalige aframing stelpost T2 2021

36.505

Winstname Oranjewijk afronding 2021

Fonds dorpsuitleg

Fondsvorming

36.505

Winstname Oranjewijk afronding 2021

Grondzaken

Bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen van de grondexploitatie. Op basis van de Nota risicomanagment en weerstandsvermogen dient de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk te zijn aan de benodigde weerstandscapiciteit waarbij de reserve Grondzaken als sluitpost dient. De risico's van de grondexploitatie worden in eerste instantie afgedekt door deze reserve. Mocht dit ontoereikend zijn, dan vindt afdekking door de Algemene reserve plaats.

172.500

Bijdrage aan reserve strategische aankopen

289.864

Voorlopige aanslag VPB 2021

363.738

Winstname Oranjewijk afronding 2021

30.928

Winstname Zwolsche Hoek fase 5 2021

124.220

Verlaging verlies VZ Port of Urk

50.328

Teruggaaf vennootschapsbelasting 2018

264.773

Teruggaaf vennootschapsbelasting 2019

Fonds strategische aankopen

Fondsvorming o.b.v. persfectiefnota Grondexploitatie

172.500

Bijdrage aan reserve strategische aankopen

BTW Compensatie Fonds

59.039

BTW afdracht teruggaven Concern

Incidentele doeleinden (beklemd)

Fondsvorming t.b.v. diverse specificieke incidentele doeleinden. Aan deze reserve worden incidentele dekkingsmiddelen van diverse incidentele doeleinden toegevoegd

80.000

Stelpost garantiebanen in te zetten voor toekomstige uitbreiding personeel met arbeidsbeperking

30.000

Kosten voor wetswijzigingen op gebied van WOZ en belastingheffing doorschuiven naar budget 2022, Dekking uit meeropbrengst OZB 2021

55.300

Budget archivering analoog naar digitaal doorschuiven

294.038

T2 2021 overheveling naar 2022

100.000

Tbv nieuw en actualiseren beleid

80.000

Sportbudget meerjarig inzetten

760.533

Ventiliatie scholen uitgesteld tot 2022

64.000

Budget ZGW DMS koppelingen (Civision Samenlevingszaken, iObjecten, iKwijtschelding, belastingen) doorschuiven

33.364

IBP 2020-2024: verniewing intranet, professionaleren P&C, vervanging telefooncentrale, uitbreiding openingstijden/werken op afspraak, migratie naar nieuwe generatie IP-adressen, Goavroam

80.000

Er is, mede door corona, aan kosten niet uitgegeven wat aanvankelijk wel was verwacht. Met vaststelling van de duurzaamheidsvisie moeten we met communicatie met bewustwording breed aan de slag zowel intern als extern. Insteek is om een communicatie/strategieplan op te stellen en deze wordt over meerdere jaren uitgerold. Geld wat dit jaar is overgehouden meenemen naar volgend jaar.

33.399

Verlaging stelpost tbv overheveling van 2021

45.000

Dit is een budget voor duurzaamheidsmaatregelen voor het Binnendijks Bedrijventerrein. Op dit moment zijn we bezig met onderzoek EFRO aanvraag, wat zijn uitwerkingen in 2021 heeft.

275.643

Overheveling naar 2021

45.000

Buffer voor het opstellen van een omgevingsplan

69.000

Overheveling budget archief. Kosten komen in 2021 voor bouwarchief

40.000

Woon/werk verkeer vervalt ivm thuiswerken: voordeel voor personeel, wordt ingezet voor PTOW (Plaats Tijd Onafhankelkijk Werken)

79.200

Budget ZGW DMS koppeling/SquitXO en Idocumenten

80.000

Stelpost garantiebanen in te zetten voor toekomstige uitbreiding personeel met arbeidsbeperking

32.216

IBP 2020-2024: verniewing intranet, professionaleren P&C, vervanging telefooncentrale, uitbreiding openingstijden/werken op afspraak, migratie naar nieuwe generatie IP-adressen, Goavroam

44.000

Overhevelen van het restant budget naar 2021 tbv de dekking voor het project Plaats Tijd Onafhankelijk Werken (PTOW)

100.000

Inhuur projectleider omgevingsplan voor 55 weken

64.368

Energieloket 2020-2025. Restant bijdrage aan krediet

Bijzondere projecten (beklemd)

Fondsvorming t.b.v. diverse specifieke incidentele doeleinden. Aan deze reserve worden incidentele dekkingsmiddelen van diverse incidentele doeleinden toegevoegd.

38.500

Raming T2 2021 resultaat kom Urk

31.495

Bijdrage reserve bijz.projecten aanv.resultaat

55.000

Bijdrage uit beklemde Leader bijdrage het kunstige vissers Ussien

30.000

Bijdrage uit beklemde Leader bijdrage Beleeftuin Talma

-65.000

Verzoek productblad T2 overheveling restantbudget 2021 naar 2022 Beleeftuin Talma en Kunstige Vissers Ussien

Wachtgelden wethouders (beklemd)

Verplichte reserve o.b.v. rechtspositieregeling (wordt jaarlijks bijgesteld o.b.v. een actuele berekening)

68.975

Wachtgeld wethouder.

Generatiepactreserve

Fondsvorming bij kadernota 2017 in het kader van het generatiepact personeel

99.538

Bijdrage voorziening generatiepact ter dekking

Brandweer (beklemd)

Fondsvorming

192.450

Reservering budget brandweerkazerne tgv reserve brandweerkazerne

219.343

Bijdrage via exploitatie aan voorbereidingskrediet 4120030 Brandweerkazerne. De werkelijke kosten komen tlv deze reserve.

-62.624

Bijdrage via exploitatie aan krediet 4120030

Vervanging activa IBOR

556.534

Bijdrage wegbeheer inzake rehabalitatie obv beheerplan

Afschr.Bvw.Vrz.Schokkerhoek

46.402

Op basis van raadsbesluit 4jul2019 (Voor 2021 nog incidenteel. Vanaf 2022 ingezet bij BW2021/002 Bovo's Zeeheldenwijk)

108.156

Op basis van Kadernota 2016 Bovenwijkse voorziening Zeeheldenwijk (Voor 2021 nog incidenteel. Vanaf 2022 ingezet bij BW2021/002 Bovo's Zeeheldenwijk)

Afkoopsom havens (beklemd)

Risicoreserve voor lasten inzake havenactiviteiten (onstaan uit de intertijd ontvangen afkoopsom van het Rijk)

500.000

Overbrenging naar Algemene Reserve

Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)

Fondsvorming

484.550

Bijdrage uit investeringsfonds

31.423

Rente 1,7%

-160.000

Dekking investeringskrediet

35.000

Herstelwerkzaamheden toiletdeel Havenpaviljoen

34.403

Bijdrage exploitatieonderdeel Historische steiger met havenvuur westelijke havendam Parel van Flevoland

67.835

Bijdrage exploitatieonderdelen Parel van Flevoland [Autoluw maken: € 12.030, Strandkiosk € 32.346, Toerischtische routes € 12.548, Toeristeninfopunt € 33.995]

Afvalstoffenheffing (beklemd)

Deze reserve dient ter (uiteindelijke) egalisatie van de betreffende tarieven

50.791

Resultaat afval T2 2022

Voorzieningen; voor diverse doeleinden

Voorzieningen

Boekwaarde

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Wethouders (o.b.v. wet APPA)

1.552.114

34.314

54.864

1.531.563

Generatiepact 2018

5.629

99.538

56.581

48.586

ICT Beheerplan

140.143

168.105

70.715

237.533

Gebouwenbeheer

907.888

9.820

55.631

862.077

Gasexplosie Grote Fok

397.000

35.000

432.000

0

Wegenbeheer

8.199

8.199

Openbare verlichting

86.870

81.000

22.975

144.895

Havenbeheer

592.914

-50.718

542.196

Onderwijs (groot onderhoud)

779.543

55.218

398.797

435.964

Sportpark renovatie velden

211.465

14.539

226.004

Onderhoud zwembad

296.317

177.986

67.305

406.998

Kunstobjectenbeheer

65.542

6.403

46.110

25.835

Kindcentrum

244.858

69.589

2.698

311.749

Rioleringsfonds

1.978.686

564.470

210.236

2.332.920

Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie)

15.979

16.996

32.975

Machines&Materialen beheerplan

59.963

33.787

25.339

68.412

Totaal

7.343.108

1.316.046

1.443.251

0

7.215.904

Toelichting voorziening mutaties

Voorziening

Doel

Toevoeging

Onttrekking

Toelichting

Wethouders (o.b.v. wet APPA)

Verplichte voorziening o.b.v. de rechtspositieregeling

34.314

Dotatie pensioenvoorziening (uit BW2008/101)

54.864

Onttrekking saldo voorz.APPA

Generatiepact 2018

Fondsvorming bij kadernota 2017 in het kader van het generatiepact personeel

99.538

Uit reserve Generatiepact

56.581

Generatiepact diverse personen

ICT Beheerplan

Gekoppeld aan beheerplan

62.510

Voeding tlv exploitatie, incl.structurele mutaties actueel begr.jaar

70.000

Uitvoeringsplan plaats- en tijdonafhankelijk werk. Extra voeding beheerplan ICT

32.000

PTOW inschatting gemaakt. Aanvullende kosten ICT uitrusting. Dekking uit budget reis/verblijfkn en verkoop oude apparatuur.

35.000

Uitvoeringsplan plaats- en tijdonafhankelijk werken. Telefooncentrale en intranet

35.715

Afrekening dekking planbudget

Gebouwenbeheer

Gekoppeld aan beheerplan

55.631

Werkelijke kosten 2021

Gasexplosie Grote Fok

35.000

Bijdrage Bottenberg gasexplosie Grote Fok Urk

397.258

Boeking op voorziening ivm gasexplosie

34.742

Kosten facturen Dommerholt en Barneveld Advocaten

Openbare verlichting

Gekoppeld aan beheerplan

81.000

Voeding beheerplanvoorziening

22.975

Kosten 2021 beheerplan

Havenbeheer

Gekoppeld aan beheerplan

55.539

Voeding beheerplanvoorziening

-135.956

Planning periodieke onderhoudsuitgaven

Onderwijs (groot onderhoud)

55.218

Voeding stelpost exploitatie/Obadjaschool/MI vergoeding

350.000

Dekking maximale bijdrage SUVIS regeling

48.797

Werkelijke kosten 2021 div.facturen

Onderhoud zwembad

Gekoppeld aan beheerplan

41.251

Verv Tillift 1.638 & Aanp. 5.367

49.870

SPUK bijdrage 2021 mbt uitgaven obv beheerplan

94.283

Positief saldo obv motie 15dec2011

82.120

Planbudget periodiek onderhoud Onderhoud zwembad

169.443

Aanvulling planbudget obv behpl

-184.258

Aanvulling planbudget obv behpl

Kunstobjectenbeheer

Gekoppeld aan beheerplan

46.110

Kosten 2021 kunstobj.cf beh.pl.

Kindcentrum

42.915

Structurele voeding obv MJOP

26.674

Toev.vz.kindc.ivm sleutelsysteem Kindcentrum

Rioleringsfonds

Gekoppeld aan beheerplan Riolering. Deze voorziening dient ter (uiteindelijke) egalisatie van de riooltarieven

-278.595

Bijdrage van de spaarvoorziening riolering 2021

842.474

Resultaat riolering 2021

179.019

Afronden project Hooiland / Achterland

Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie)

32.750

Actualisatie Woonvisie Urk 2035+

-23.743

Planbudget 2021

Verliesgevende complexen grondbedrijf

Verplichte voorziening o.g.v. het BBV

124.220

Verlaging verlies VZ Port of Urk

Oninbare vorderingen havens

Verplichte voorziening o.g.v. het BBV

228.500

Schadeafhandeling BigShip

Vaste schulden; looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden

Boekwaarde

Vermeerde-ringen

Aflossingen

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

55.908.278

20.000.000

4.548.520

71.359.758

Totaal

55.908.278

20.000.000

4.548.520

71.359.758

De totale rentelast over 2021 van de vaste schulden bedroeg € 1.238.876. De transitorische (nog te betalen) rente bedraagt € 678.565. In 2021 is één lening aangetrokken van € 20 mln. bij de BNG. Het aantrekken van de vaste geldlening was nodig voor enige herfinanciering maar vooral voor het financieren van investeringen.

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende passiva

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

6.278.177

5.401.055

Overlopende passiva

2.800.089

5.401.495

Totaal

9.078.266

10.802.550

Netto vlottende schulden; looptijd korter dan 1 jaar

Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën:

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Rekening-courantverhouding met derden

17.959

17.959

Verplichtingen inzake loonheffing en soc. Premies

1.150.867

1.523.178

Betalingen onderweg en diverse tussenrekeningen

130.303

-12.074

Overige crediteuren

4.979.048

3.871.992

Totaal

6.278.177

5.401.055

Rekening-courantverhouding met derden                  
Op dit onderdeel is sprake van verplichtingen, voortvloeiend uit een rekening-courantverhouding met de stichting Dorpsherstel Urk. Deze stichting heeft momenteel een "slapend" bestaan.

Verplichtingen uit heffingen en premies                  
Op deze post worden verplichtingen inzake de diverse afdrachten van heffingen en premies verantwoord, zowel betreffende lonen gemeentepersoneel als van uitkeringen in het sociale domein. Het gaat om bedragen die betrekking hebben op 2021, maar pas in 2022 daadwerkelijk aan de diverse heffende instanties worden voldaan.

Betalingen onderweg, diverse tussenrekeningen en overige crediteuren     
De posten “Betalingen onderweg en diverse tussenrekeningen” en “Overige crediteuren” moeten, voor het maken een vergelijking, in samenhang met elkaar worden bezien. Op deze posten zijn voornamelijk verantwoord bedragen die in 2021 als kosten in de exploitatie zijn verantwoord, maar waarvan de daadwerkelijke betaling in 2022 valt.

Overlopende passiva

Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën:

Overlopende passiva

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

1.983.288

2.120.255

Transitorische rente onderhandse leningen

757.729

678.564

Diverse overlopende passiva

59.072

72.087

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

2.530.588

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

0

0

Totaal

2.800.089

5.401.495

Nog af te wikkelen bijdragen van diverse overheden
Het betreft de van andere overheden ontvangen bijdragen voor specifieke doeleinden. De middelen moeten in een volgend jaar besteed worden, of worden terugbetaald aan de betreffende mede-overheid. Het saldo is ten opzichte van 2020 iets gestegen en is als volgt te specificeren:

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Boekwaarde
31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde
31-12-2021

RMC vroegtijdig schoolverlaten

31.789

16.896

14.893

Onderwijsachterstand beleid GOA

1.351.509

4.786

200.000

1.156.295

WWB werkdeel

43.849

43.851

-2

Verkeersveiligheid BDU provincie

390.399

28.263

418.662

Asielinstroom / vergunninghouders

76.050

76.050

Hulp gedupeerden Toeslagenproblematiek

7.724

2.880

10.604

Brede Impuls Combinatiefunctie

81.968

81.968

Reg. Reductie Energiegebruik Woningen

150.000

150.000

Verduurzamen gem.gebouwen

229.000

17.214

211.786

Totaal

1.983.288

414.929

277.962

2.120.255

Transitorische rente onderhandse leningen                 
De transitorische rente betreft het deel van de rentelast 2021 van aangetrokken langlopende leningen die in 2022 aan de geldverstrekkers wordt betaald.

Diverse overlopende passiva                     
Bij dit onderdeel zijn verantwoord een aantal ontvangen waarborgsommen inzake de Veiling IJsselmeervis- en grondexploitatie.

Verplichtingen die in een volgend jaar tot betaling komen
Een groot deel van deze post bestaat uit de afrekening met de provincie van de renovatie van de beide beweegbare bruggen over de Urkervaart. De kosten zijn in 2021 op de betreffende kredieten verantwoord, maar zijn in januari 2022 betaald.

GEWAARBORGDE LENINGEN

Waarborgen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2020

31-12-2021

Waarborging van diverse geldleningen

6.354.104

6.159.218

Waarborging van geldlenen particuliere woningen

92.360

70.559

Totaal

6.446.464

6.229.777

Voor een specificatie van de diverse waarborgen verwijzen wij u naar de bijlagen, het overzicht gewaarborgde geldleningen. Wij verwachten niet dat zich in de nabije toekomst aanspraken zullen voordoen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op basis van de geldende aanbesteding is net als in 2020 ook in 2021 een risicodossier Jeugdhulp met Verblijf overlegd aan de regio (€ 4,7 miljoen). Omdat deze nog niet formeel beoordeeld is, is deze niet meegenomen in de eindafrekening 2021.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13