Programma's

Urk werkt

Inhoud en doelstelling

Het bevorderen van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op Urk als basis voor een samenleving die zich kenmerkt door sociale cohesie en onderlinge hulp bij zelfredzaamheid.

We werken aan versterking van de economie en werkgelegenheid van Urk. We richten ons daarbij op versterking van de bestaande economische structuur én investeren in nieuwe kansrijke economische sectoren. Maritieme sector en ‘Urk is vis’ zijn daarbij de speerpunten. Doel daarbij is om voldoende werkgelegenheid te kunnen bieden aan al onze inwoners, ongeacht opleidingsniveau en zowel nu als in de toekomst.
Bij een groeiende gemeente horen ook voldoende goede voorzieningen en een toeristische infrastructuur, die Urk aantrekkelijk maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers. De verwachte bezoekersgroei moet goed worden gefaciliteerd en we willen zorgen voor een aantrekkelijke, gastvrije, persoonlijke en schone gemeente. Een gezond woon-, leef- en vestigingsklimaat hoort daarbij.

Het ruimtelijk ontwikkelen en (her)inrichten) van het grondgebied op basis van de groei en samenstelling van de bevolking en bedrijven. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en herontwikkelingen in de woningbouw vinden plaats in goed overleg met het bedrijfsleven en onze inwoners.
Er wordt hard gewerkt aan de realisering van Port of Urk, bestaande uit de maritieme servicehaven (provincie) en het aanliggende bedrijventerrein (gemeente). In de nieuwe economische visie, welke in 2022 gereed zal zijn, zal o.a. visie op Port of Urk en de samenhang met de regio geschetst worden.

Urk nodigt partners uit om samen met ons te investeren in een duurzame economie. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen nieuwe en innovatieve producten en diensten ontwikkelen om Urk duurzamer en nog aantrekkelijker te maken. Wij leveren onze bijdrage aan de groei via de investeringsimpuls.

Wettelijke grondslag

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (verder afgekort: WKB) is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunning plichtige werken. Het is de bedoeling het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren. De preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) komt te vervallen als het gaat om de bouwtechnische voorschriften. Daarbij houdt BWT tijdens het bouwen geen toezicht meer. Deze taken en verantwoordelijkheden draagt de overheid over aan de private markt. De gevolgen van deze wetswijziging voor zowel de leges als de gemeentelijke organisatie zullen nader op een rij worden gezet.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1)
  • Toekomstbestendig wonen (opgave 2)
  • Regionale economie als versneller (opgave 3)
  • Goed schaken op twee borden: groei accom-moderen én verbeteren (opgave 1)
  • De economie verder diversifiëren (opgave 2)
  • Verbeteren van de bereikbaarheid (opgave 3)
  • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5)
  • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2021

3e kwrt

2021

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)

Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)

2021-2025

Definitie

25%

6

Definitie

25%

6

Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Inmiddels hebben de provinciale staten een nieuw inpassingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd. Ook nu zijn er zienswijzen ingediend die ertoe geleid hebben dat het plan bij de Raad van Staten ligt. Uitspraak wordt komende maanden verwacht.

Bedrijventerrein Port of Urk

2021-2041

Voorbereiding

50%

2

Ontwerp

75%

2

Herontwikkeling locatie Westgat

2021-2022

Ontwerp

75%

2

Ontwerp

75%

4

Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek

2021-2023

Definitie

75%

4

Definitie

75%

4

Dit is een lopend project. Momenteel wordt gewerkt aan parkeren.

Herhuisvesting supermarkt Boni

2021-2023

Voorbereiding

75%

6

Voorbereiding

75%

6

Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van  het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg. Dit wordt in 2022 weer opgepakt.

Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat

Sluis Kornwerderzand

2021-2023

Voorbereiding

25%

4

Voorbereiding

25%

2

Gemeente Urk heeft net als de Provincie Flevoland middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Daarover is het overleg nog gaande met het Rijk.
Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. Uitvoering zal nog wel 3-4 jaar in beslag nemen.

Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)

2021-2023

Voorbereiding

75%

4

Voorbereiding

75%

4

Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Verwacht wordt dat voorjaar 2022 definitieve voorstellen gedaan kunnen worden.

Nota Economische Zaken

2021-2022

Voorbereiding

50%

4

Voorbereiding

25%

2

De nieuwe Economische visie dient nog opgemaakt te worden. Intern zijn al verkenningen opgezet, echter door prioriteiten op andere vlakken, is de nieuwe visie vertraagd.

Innovatief en duurzaam

Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)

2021-2023

Initiatief

75%

2

Initiatief

75%

2

Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van Port of Urk (binnendijks) en ondernemers. Dit is een on-going proces voor de komende jaren.

Er wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking middels verplaatsbare zonnepanelen waarbij de energie wordt opgeslagen in waterstof en speelt het plan “restwarmte”. Corona heeft geen invloed op de procesgang en de verwachting is dat begin februari een extern onderzoek naar de passende mogelijkheden wordt afgerond.

Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen

2021-2022

Realisatie

75%

2

Definitie

25%

4

Nota gronduitgifte

2021-2022

Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100%

1

Nota strategische verwervingen

2022

Initiatief

25%

3

Initiatief

25%

3

Door andere prioritering wordt de nota in 2022 opgepakt.

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2019

2020

2021

2021

Beschrijving

Bron

Banen

876,5

864,8

895,9

805,5

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

LISA

Vestigingen

127,3

131,3

135,8

N.B.

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

LISA

Netto arbeidsparticipatie

75,8%

76,6%

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

CBS

Functiemenging

63,6%

62,9%

63,7%

N.B.

De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

LISA

Lasten

x € 1.000
Begroot € 16.106
Gerealiseerd € 19.728
Afwijking € -3.621
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13