Urk werkt

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk werkt

Urk werkt

Afwijking
- is positief
+ is negatief

Subprogramma

Product

lasten

baten

V/N

Toelichting afwijking > € 30.000

Ruimtelijke ontw. en Volkshuisvest.

Bestemmings- en structuurplannen

-81.378

14.060

V

De onderdelen landmeetkundige diensten, herziening bestemmingsplannen en advertenties geven een onderschrijding van € 35.000. Op inhuur personeel ten behoeve van piekwerkzaamheden een onderschrijding van € 39.000.

Verhuren, erfpachten, etc

-274

34

V

Stads- en dorpsvernieuwing

-11.176

2.585

V

Bouw- en welstandstoezicht

-1.731

60.279

N

Bij het onderdeel legesopbrengsten bouwvergunningen was een raming opgenomen tot een bedrag van bijna € 850.000. In werkelijkheid werden er leges ontvangen tot een bedrag van ruim € 789.000 (€ 60.000).

Volkshuisvestingszaken

-156.796

147.504

V

Bij het onderdeel grondverkopen kom Urk is in 2021 tot een bedrag van bijna € 59.000 meer grond verkocht dan geraamd. Daarnaast was er sprake van hogere huuropbrengsten op dit onderdeel. Op basis van vast beleid worden de hogere opbrengsten, na aftrek van de (hogere) uitgaven, toegevoegd aan de reserve bijzondere projecten. Op deze wijze kon in 2021 een hogere dotatie aan de reserve bijzondere projecten worden gedaan tot een bedrag van ruim € 56.000.

Bouwgrondexploitaties

9.498.286

-9.498.288

V

De gemeente Urk voert een actief grondbeleid. Binnen de begroting verloopt het onderdeel grondexploitatie budgettair neutraal. Een eventueel voor- of nadeel wordt geactiveerd dan wel verrekend met de reserve grondzaken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Bedrijfsleven en Visserij

Bedrijfsacquisitie

-5.580

3.925

V

Haven bedrijfsmatig

75.136

-52.867

N

Bij dit onderdeel is sprake van incidenteel hogere opbrengsten uit sta- en liggelden ( € 33.000) en levering van water en elektra (€ 13.000). Per saldo is hierdoor sprake van een voordeel van € 48.000.

Havens recreatief

-14.996

-34.590

V

Bij dit onderdeel is sprake van incidenteel hogere opbrengsten uit sta- en liggelden van € 40.000. De raming voor levering van water en elektra werd niet gehaald. Dit leverde een nadeel op van ruim € 6.000, zodat aan baten per saldo sprake is van een voordeel van € 34.000

Veiling IJsselmeervis

2.596

-81.797

V

Voor de veiling IJsselmeervis was 2021 een record jaar. De geraamde veilingopbrengsten werden hierdoor overschreden met een bedrag van bijna € 82.000.

Markt, midden en kleinbedrijf

3.291

-7.024

V

Visserijbelangen

-57.486

V

Op uitbestede werkzaamheden, o.a. samenwerking Ned Visserijbelangen en VisNed, promotieactiviteiten, inclusief overgeheveld budget uit 2020, een voordeel van € 40.000. Verder een voordeel op diverse goederen en diensten, inclusief overgeheveld budget uit 2020, van € 16.000.

Vreemdelingenverkeer

2.813

773

N

Deelnemingen nutsbedrijven

16

44.502

N

De garantstellingsprovisie is 2x geraamd. Dit is verwerkt in de primitieve begroting 2021 en ook in de T-2 2021. Komt nu eenmalig ten laste van het jaarrekeningresultaat € 45.700, nadelig.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13