Programma's

Urk leeft

Inhoud en doelstelling

Samen met onze inwoners zorgen voor een goede kwaliteit van de openbare leefomgeving waardoor het prettig wonen en recreëren is op Urk. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, is de kwaliteit van de woningvoorraad van belang. Belangrijk is het voorzien in voldoende woningen die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, rekening houdend met de verschillende doelgroepen. Door de veranderende bevolkingssamenstelling en de veranderde woonwensen is het van belang om zeer vraaggestuurd te ontwikkelen.

Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen alle beleidsterreinen. Ook de komende jaren zullen de nodige duurzaamheidsprojecten geïnitieerd moeten worden en zullen wij bedrijven en bewoners actief moeten informeren, verleiden en inspireren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor Urk. Vanuit de duurzaamheidsvisie is het nodig te komen tot een duurzaamheidsfonds om van daaruit de werkzaamheden in gang te zetten.

Wij werken aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal uitgevoerd. Wegen, groen en water worden als één geheel gezien. Waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswaarde en de functionele kwaliteiten van de openbare ruimte. Net als het borgen van maatschappelijke voorzieningen in de nieuwe wijken. Ook het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen heeft een hoge prioriteit. We doen dit alles in maximale verbondenheid met onze inwoners.

Op Urk werken we samen aan een omgeving waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen. Bestrijden van ondermijning is een serieus aandachtspunt.

Wettelijke grondslag

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. De rol en verantwoordelijkheden van de gemeente op het terrein van veiligheid nemen toe, zoals blijkt uit de aandacht voor toezicht en handhaving. De gemeente wil de wet- en regelgeving correct toepassen en uitvoeren.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1)
  • Naar een vitaal platteland (opgave 4)
  • Overkoepelende thema’s (opgave 10)
  • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1)
  • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4)
  • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5)
  • Nederland Gasloos 2050
  • Klimaatadaptatie
  • Omgevingsvisie Urk

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2021

3e kwrt

2021

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Voldoende en passende woningaanbod

Oranjewijk

2021-2024

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Zeeheldenwijk (fase 1)

2021-2040

Realisatie

25%

2

Voorbereiding

75%

2

N.a.v. archeologisch onderzoek is het proces vertraagd. Nog niet duidelijk is of deze vertraging invloed heeft op de totale planning.
Archeologisch onderzoek is nog niet afgerond. Het wordt pas in eind april 2022 afgerond en dan maken we de planning definitief.

Huisvesting arbeidsmigranten

2021-2023

Initiatief

75%

2

Initiatief

75%

2

Huisvesting arbeidsmigranten is een omvangrijk dossier en er wordt goed gekeken wat de rol en taak is van de gemeente. Het huidige beleid is op dit moment niet volledig en toereikend en zal worden ge-update.  Bij het maken van het beleid wordt ook gekeken naar de beleidsregels, initiatieven vanuit de markt, randvoorwaarden huisvesting (grootschalig).
Wij betrekken de Noordoostpolder en Provincie bij het opmaken van het beleid. Er is in 2021 een onderzoek uitgevoerd door de Provincie inzake huisvesting arbeidsmigranten waaruit is gebleken hoeveel arbeidsmigranten in de regio werkzaam en woonachtig zijn.

Visie herontwikkeling locatie Noorderzand

2021-2022

Initiatief

75%

4

Initiatief

25%

2

in 2021 is er opdracht gegeven om een masterplan te ontwikkelen voor het Noorderzand. Het proces ondervindt vertraging.

Actualisatie woonvisie

2021-2022

Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100%

1

De 'Strategische Woonvisie Urk 2035+' is geactualiseerd en opgedeeld in een deel 'Visie Wonen' en een deel 'Programma Wonen 1.0' (Omgevingswet proof). Actualisatie en monitoring betreft een doorlopend proces.

Leefbare, veilige en duurzame omgeving

Implementatie Omgevingswet

2021-2029

Ontwerp

25%

2

Voorbereiding

25%

2

De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 juli 2022. Het is mogelijk dat 1 juli 2022 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt.

Warmtenet Zeeheldenwijk

2021-2024

Voorbereiding

50%

2

Voorbereiding

50%

2

De aanbesteding heeft niet het gewenste effect geressorteerd, vandaar dat samen met de raad onderzocht wordt op welke wijze alsnog een warmtenet voor de Zeeheldenwijk kan worden gerealiseerd.

Brandweerkazerne

2021-2023

Voorbereiding

50%

2

Ontwerp

50%

2Een krediet is inmiddels beschikbaar gesteld. Aan de hand van het Programma van Eisen is een voorlopige Ontwerp gemaakt. Deze wordt nu omgezet naar een Definitief Ontwerp, waarna de aanbesteding ingegaan kan worden.

Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing

2021-2023

Realisatie

50%

2

Realisatie

50%

2

Realisatie verloopt volgens plan.

Herinrichting Singel

2021-2023

Ontwerp

75%

2

Ontwerp

75%

2

Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. In het 4e kwartaal 2021 heeft de aanbesteding van fase 1 – realisatie extra parkeergelegenheid – plaats gevonden. In het voorjaar 2022 wordt de uitvoering gestart.

Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'

2021-2022

Voorbereiding

75%

2

Voorbereiding

75%

2

Besluitvorming door de raad is afgerond in 2021. De uitvoering zal vanaf voorjaar 2022 worden gestart.

Huisvestingsopgave wonen met zorg

2021-2022

Ontwerp

75%

4

Ontwerp

75%

4

Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker aangetrokken. Diverse vraagstukken zowel plaatselijk (burgerinitiatieven) als regionale taakstellingen vragen de aandacht.

Inclusieve samenleving

2021-2022

Voorbereiding

50%

4

Voorbereiding

50%

4

Dit punt is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022. We proberen hierbij ketenpartners te betrekken.

Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming

Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg

2021-2030

Definitie

0%

2

Initiatief

75%

4

Werkgroepen opgestart. Provincie is trekker en uitvoerder van het project. Gemeente Urk denkt, betaald en bepaald mee.

Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)

2021-2024

Ontwerp

50%

4

Ontwerp

50%

4

Provincie gaat het aanbestedingstraject OV opnieuw uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging. Het project wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt.
De realisatie van de nieuwe halte Kinderboerderij ligt op schema. Er is een werkgroep voortvarend mee bezig. VO ligt klaar.

Herstructurering dorpsingang (onderzoek)

2021-2023

Initiatief

0%

3

Initiatief

0%

3

Onderdeel van de gebiedsvisie Oude Dorp die in 2022 wordt opgepakt. Dit i.v.m. prioriteit Omgevingsvisie.

Michiel de Ruyter Allee

2021-2023

Realisatie

50%

2

Voorbereiding

75%

2

Reconstructie Urkerweg

2021-2023

Voorbereiding

75%

2

Voorbereiding

75%

2

Michiel de Ruyterbrug

2021-2023

Voorbereiding

75%

2

Voorbereiding

75%

2

Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk

2021-2023

Voorbereiding

75%

2

Voorbereiding

75%

2

Verkeer- en vervoersplan

2021

Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100%

1

Groot onderhoud bruggen Urkervaart

2021 (steigers 2022)

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Het grootschalig onderhoud aan de bruggen Urkervaart is afgerond. De realisatie van de hoog/laag steigers bij de Arie de Witbrug wordt eind mei 2022 afgerond

Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden

Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)

2021-2023

Ontwerp

50%

2

Ontwerp

50%

2

Renovatie (deel)palenscherm

2021

Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100%

1

Passend sport- en recreatie-stimuleringsaanbod

Sporthal Zeeheldenwijk

2021-2023

Definitie

0%

4

Definitie

0%

2

De voortgang is vertraagd vanwege de wettelijke uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs.

Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2021-2022

Definitie

75%

4

Definitie

75%

2

Hoewel al wel gestart is met de voorbereidende werkzaamheden loopt dit proces vertraging op. Er zijn teveel lopende accommodatievraagstukken en de realisatie van de brandweerkazerne vraagt alle aandacht.

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2019

2020

2021

2021

Beschrijving

Bron

Nieuwbouw woningen

28,9

15,9

N.N.B.

N.N.B.

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Basisregistratie adressen en gebouwen

Huishoudelijk restafval

224

186

168

N.N.B.

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

CBS/Urk

Hernieuwbare elektriciteit

32,6

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Rijkswaterstaat

Winkeldiefstallen per 10.000 inwoners

4,33

5,71

9,89

N.B.

Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners.

CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,9

2,4

N.N.B.

N.N.B.

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.

CBS

Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

1,2

1,7

N.N.B.

N.N.B.

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

CBS

Vernieling en beschadiging per 10.000 inwoners

25,99

65,62

61,25

N.B.

Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, per 10.000 inwoners.

CBS

Verwijzingen Halt

10

33

N.N.B.

N.N.B.

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Bureau Halt

Jongeren met delict voor rechter

1%

1%

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

CBS

Niet-sporters

N.B.

56,1%

N.N.B.

N.N.B.

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

RIVM

Lasten

x € 1.000
Begroot € 15.659
Gerealiseerd € 16.285
Afwijking € -627
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13