Programma's

Urk verbindt

Inhoud en doelstelling

Kenmerkend voor Urk is de hoge mate van maatschappelijke participatie. Bestuur en organisatie, burgers, bedrijven en ketenpartners zoeken onderling verbinding en met elkaar. Iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de slagkracht van de gemeente.

Nieuwe mogelijkheden voor communicatie en voor het aanvragen van diensten en producten vraagt een digitale volwassenheid. De gemeente geeft antwoord: persoonlijk, via de telefoon of het internet. Bij de directe klantcontacten in de wijk of in het gemeentehuis geldt het l-loket principe. Een doorontwikkeling van de organisatie en lCT-middelen vindt plaats om een optimale dienstverlening te waarborgen.

Gemeenten worden geconfronteerd met ‘een verandering van tijdperken’ in plaats van ‘een tijdperk van verandering’. Van een hiërarchische top-down samenleving gaan we naar een netwerkmaatschappij. Dit vraagt goed bestuur, toekomstbestendige organisatie en passend en gezamenlijk beleid met betreffende ketenpartners. Gemeente Urk werkt op tal van terreinen samen met andere gemeenten, provincies, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Er wordt ingezet op een intensievere samenwerking met de regio. Samen met de buurgemeenten Dronten en Noordoostpolder zoekt Urk nadrukkelijk de samenwerking met provincie Flevoland en regio Zwolle.

Om de burgers betrouwbaar te kunnen bedienen is langdurige stabiliteit in de gemeentefinanciën noodzakelijk (en) om maatschappelijke opgaven met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is financiële armslag noodzakelijk. Een sluitende begroting voorzien van een meerjarenraming die in evenwicht is. Ook de jaarrekening behoort in evenwicht te zijn. Daarbij voldoen we aan de richtlijnen van de begrotingscirculaire van de provincie Flevoland. Verder is het streven om de woonlasten nabij het landelijke gemiddelde te brengen. Dit vraagt samenwerking met en inzet van onze burgers.

Wettelijke grondslag

Burgers en bedrijven moeten gemakkelijker online zaken kunnen doen met de overheid. Uitbreiding van het digitale dienstenpakket verhoogt de efficiency en vermindert de regeldruk. Daarbij staat bij de overheid één ding voorop: gegevens van burgers moeten goed beschermd zijn. In de praktijk betekent dit dat kosten zullen toenemen.

In 2022 zal de Omgevingswet vermoedelijk in werking treden. Met de Omgevingswet wordt het huidige stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving.

Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

Al deze veranderingen zullen invloed hebben op de rol van de gemeenteraad, de rol van het college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Urk. In 2022 en verder wordt doorgewerkt aan de transformatie naar een organisatie die is toegesneden op de nieuwe wet. Dit vraagt een forse inspanning. In het spoorboekje Omgevingswet zijn voor 2021 en 2022 concrete doelen benoemd.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving (opgave 8)
  • Passende financiële verhoudingen (opgave 9)
  • Overkoepelde thema’s (opgave 10)
  • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1)
  • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4)
  • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5)
  • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2021

3e kwrt

2021

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Sterk bestuur

Samenwerking binnen Flevoland

2021 (doorl.)

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Binnen Flevoland wordt op bestuurlijk niveau gewerkt aan een gezamenlijke Strategische Agenda. Deze agenda is de leidraad voor gesprekken met de Rijksoverheid over eventuele bijdragen aan de Rijksopgaven (Wonen, Energie, etc...).
In de regio Zwolle is Urk in alle overleggremia vertegenwoordigd. Samen met Dronten, Noordoostpolder en de Provincie Flevoland wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband.

Samenwerking regio Zwolle

2021 (doorl.)

Realisatie

100%

2

Realisatie

75%

2

Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met NOP en Dronten werken we aan een gezamenlijk strategisch document. Ook de Provincie Flevoland is nu goed aangehaakt.
In de regio Zwolle is Urk in alle gremia vertegenwoordigd. Samen met Dronten en Noordoostpolder wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband om daarmee sterker te staan binnen het geheel van de 22 gemeenten.
De Flevolandse gemeenten en de Provincie Flevoland trekken zoveel mogelijk samen op.

Interbestuurlijk Toezicht

2021 (doorl.)

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Planning- en controlcyclus

2021 (doorl.)

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Het doorontwikkelen organisatie

2021-2024

Realisatie

25%

2

Realisatie

50%

2

Strategisch personeelsplan

2021-2022

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Het strategisch personeelsplan is de verzamelnaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Het is een continue proces en dus nooit af.
Hierin wordt continu vorm en inhoud gegeven gelet op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

Participerende samenleving

Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)

2021-2023

Definitie

25%

2

Definitie

25%

2

Vanuit de omgevingsvisie wordt en een participatieplan geschreven. De hoofdlijnen hiervan zijn klaar (kaders die de raad meegeeft voor participatie in de omgevingsvisie). Volgende stap is een plan met concrete (digitale) uitvoering. Organisatiebrede visie t.o.v. participatie (hoe  inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving) wordt doorgeschoven.

ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg)

2021-2022

Realisatie

25%

2

Realisatie

25%

2

De ZZL gelden voor gemeente Urk zijn volledig beschikt. De aanleg van de 2e aansluiting van het binnendijkse bedrijven-terrein is opgenomen in de Regio Deal / plan Port of Urk. Zie ook toelichting BU 3 (programma 3).

Leader-projecten (2 projecten)

2021-2023

Afsluiting

100%

1

Realisatie

75%

2

Op dit moment zijn de beschikbare gelden vanuit Leader volledig op. Nieuwe aanvragen kunnen niet meer worden ingediend voor deze Leader-periode.

Op Urk zijn 2 projecten Urker Vishuusien en beleeftuin Talma Haven middels een gemeentelijke én Leader bijdrage gefinancierd.

Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)

Uitvoeringsplan 2021/2022 Informatiebeleid

2021

Realisatie

75%

4

Realisatie

75%

4

In het uitvoeringsplan IBP 2020/2021 zijn een kleine 30 projecten opgenomen voor de invulling van de thema's uit het Informatiebeleidsplan 2020-2024. Van deze projecten loopt een deel achter op de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Een groot deel gaat overigens wel conform planning. Zie verder de paragraaf ICT, waar een toelichting is opgenomen per project. Een belangrijke verklaring voor de projecten die doorgeschoven zijn is dat invoering van diverse wetten is uitgesteld (bijv. Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en Wet inburgering).

Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)

2021-2024

Realisatie

25%

2

Realisatie

25%

4

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2019

2020

2021

2021

Beschrijving

Bron

Formatie 20-50K inwoners

7,0

7,4

8,1

N.B.

Het aantal vastgestelde fte per 1.000 inwoners.

Urk

Bezetting 20-50K inwoners

6,2

6,9

7,7

N.B.

Het aantal ingevulde fte per 1.000 inwoners.

Urk/Per.m.

Apparaatskosten

€ 761

€ 781

€ 801

N.B.

De apparaatskosten per inwoner (per 1-1).

Urk

Externe inhuur

31,0%

25,8%

23,3%

N.B.

De verhouding kosten inhuur externen ten opzichte van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Urk

Overhead

7,9%

8,6%

9,8%

N.B.

De verhouding overheadkosten ten opzichte de totale lasten.

Urk

Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 911

€ 909

€ 892

€ 733

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Urk/COELO

Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 911

€ 909

€ 892

€ 810

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Urk/COELO

WOZ-waarde woningen

€ 222

€ 239

€ 259

€ 290

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x € 1.000).

Urk/COELO

Lasten

x € 1.000
Begroot € 10.792
Gerealiseerd € 12.364
Afwijking € -1.572
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13