Urk verbindt

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk verbindt

Urk verbindt

Afwijking
- is positief
+ is negatief

Subprogramma

Product

lasten

baten

V/N

Toelichting afwijking > € 30.000

Publieke dienstvelening

Bevolking en Burgelijke Stand

-23.495

-4.425

V

Verkiezingen

5.788

N

Voorlichting

6.715

1

N

Representatie

-8.260

4.846

V

Bestuur en Organisatie

Raad en raadscommissies

-13

-7.346

V

College Burgemeester en Weth.

48.690

-109.728

V

Op basis van berekeningen van Raet wordt elk jaar een actuele situatie in kaart gebracht van de voorziening Wet APPA. Op basis hiervan kan nu in 2021een bedrag van € 54.900 vrijvallen in het resultaat

Apparaatskosten

-35.468

-33.500

V

Diverse oorzaken: Opleidingskosten € 33.300 nadelig, vergoedingen aan personeel € 44.700 voordelig ivm minder reiskosten door het thuiswerken. Kosten advies deskundigen € 37.400, nadelig ivm diverse coachingstrajecten en loopbaantrajecten. Totale loonkosten personeel € 55.500 nadelig ivm eenmalige uitkering over 2021. Inhuur externen € 158.700, voordelig.

Besteedbare projecturen

31.030

N

In het jaar 2021 zijn er minder uren besteed aan de diverse projecten dan vooraf was geraamd. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 31.000.

Ondernemingsraad

10.587

N

Uitv.alg.wet bestuursrecht

773

N

Bouwkunde gem.gebouwen

16.028

N

Automatisering (overhead)

-193.840

5.729

V

Een aantal projecten is in 2021 nog niet volledig uitgevoerd ivm het chip tekort probleem en door de tijdsplanning van de diverse ICT projecten.

Huisv Singel (overhead)

21.856

1.233

N

Huisv Noorderzand (overhead)

-5.030

25.071

N

Burg.Schipperkade (overhead)

-2.120

7.616

N

Tractie 2 (overhead)

0

N

Rentekosten (treasery)

113.329

N

De rentekosten waren € 379.000 lager dan geraamd in de primaire begroting. In de tussentijdse rapportages 2021 werd van dit voordeel reeds € 347.000 ten gunste van het saldo gebracht, zodat in de jaarrekening aanvullend een voordeel van € 32.000 blijkt. Per saldo werd (na wijziging van de begroting) € 113.000 minder doorbelast aan de diverse begrotingsonderdelen, zodat op deze kostenplaats rente een nadeel ter grootte van dit bedrag resteert.

Financiering

Geldleningen UG > 1 jaar

170

N

Algemene dekking

Uitkering Gemeentefonds

-82.616

-68.427

V

Stelpost prijsmutatie/inflatie € 59.800, voordelig is niet ingezet in 2021; De nog te verwachten corona compensatie € 54.600 (nadeel) is in 2021 niet ontvangen; De algemene uitkering is hoger uitgevallen (€ 123.000) in 2021.

Overige baten en lasten

-395.515

91.009

V

Stelpost onvoorziene uitgaven € 392.400, voordelig is in 2021 niet ingezet en de btw van de rioolinvesteringen is in werkelijkheid lager uitgevallen € 92.000, nadelig.

Uitvoering wet WOZ

2.118

N

Onroerende Zaakbelastingen

-1.807

13.290

N

Hondenbelasting

-79

-1.154

V

Toeristenbelasting

-27

-28.338

V

Precariobelasting

-27

V

Heffing & Invordering

21.396

12.320

N

Reservemutaties programma 10

696.577

-696.577

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13