VOORWOORD

Voor u ligt de Jaarrekening 2021 van de gemeente Urk. De jaarrekening bevat de resultaten van de uitvoering van het coalitieakkoord Urk mit eenkanger. We hebben uitvoering gegeven aan de uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in de begroting 2021. Tussentijds is de begroting twee keer gewijzigd. Wij hebben de resultaten gerangschikt binnen de vijf door uw raad vastgestelde programma’s: Urk mit eenkanger, Urk leert, Urk werkt, Urk leeft en Urk verbindt. In deze jaarrekening kunt u lezen dat er op Urk ook dit jaar, ondanks de Corona crisis en een rumoerig voorjaar, veel werk is verzet.

Corona
Ook 2021 werd getekend door Corona. De Corona crisis drong diep door in onze samenleving. Velen zijn persoonlijk, maatschappelijk, sociaal, economisch of financieel direct getroffen. In 2021 hebben we ons met al onze mogelijkheden ingezet om onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en instellingen zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Voor de incidentele financiële gevolgen in 2021 zijn wij via de Algemene Uitkering voor een flink deel gecompenseerd. Welk effect de crisis op de langere termijn structureel financieel, maar vooral ook sociaal en maatschappelijk, zal hebben, laat zich nu nog moeilijk inschatten.

Urk groeit én verandert
De programmabegroting 2021 had als thema: Urk groeit én verandert. Deze groei zette zich in 2021 voort en zal ook de komende jaren doorzetten. We zijn nu op weg naar 25.000 inwoners en willen doorgroeien naar 30.000 inwoners. Er wordt voortdurend gebouwd en ontwikkeld; op elk terrein.

De sociale infrastructuur op Urk staat, maar vraagt jaarlijks onderhoud en aanpassingen. In 2021 werd de tarievenstructuur 2021/2022 vastgesteld voor het lokaal maatwerk en werd de verordening voorziening huisvesting onderwijs gewijzigd. Daarnaast werd binnen het project Durf verder gewerkt aan het invoeren van de uitkomsten van het IJslands Preventiemodel, werden verdere stappen gezet op het gebied van jeugdbeleid en stelde de raad de regiovisie Jeugd Flevoland vast. In de loop van het jaar werd de subsidieverordening aangepast.

In 2021 werd voortvarend doorgewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Na het instellen van een raadswerkgroep werd in het voorjaar een startnotitie vastgesteld die uiteindelijk leidde tot het vaststellen van de Omgevingsvisie in december.

In de tweede helft van 2021 werd gesproken over de visie Wonen en de regie op sociale woningbouw. Daarnaast was er aandacht voor duurzaamheid door het vaststellen van de RES 2.0 Flevoland, de transitievisie warmte en de keuze voor de wijze van energievoorziening van de Zeeheldenwijk.

Op ruimtelijk gebied werden grote stappen gemaakt voor de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk en Port of Urk, ons binnendijkse bedrijventerrein. Bestemmingplannen, exploitatieplannen, beeldkwaliteitsplannen en nieuwe grondexploitaties werden vastgesteld. Aan het eind van het jaar werd het nieuwe gronduitgiftebeleid vastgesteld. In 2021 werd tevens een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld en bemenst.

Aan het einde van het jaar zag een nieuw IBOR het licht en werd besloten tot een uitbreiding van de begraafplaats en de trailerhelling aan de Evert Bakkerkade en de bouw van een nieuwe brandweerkazerne.

De start van 2021 kende veel ongeregeldheden. De totale kosten hiervan bedragen ruim € 370.000, voor schade, preventieve maatregelen, communicatie en extra ondersteuning. Het merendeel van de kosten is al in de tussenrapportages 2021 verwerkt.

Om de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden en verder te verbeteren werd door de ambtelijke organisatie het hele jaar gewerkt aan het programma Doorontwikkeling, waarbij aandacht is voor zelfontwikkeling, interne en externe samenwerking, programmatisch en projectmatig werken, de groei van Urk, ondermijning en weerbaar bestuur.

Financiële ontwikkeling
De Jaarrekening sluit met een positief resultaat van ruim € 1,5 miljoen. Binnen het resultaat zijn er plussen en minnen. Er zijn incidentele verschillen maar ook structurele verschillen. De structurele verschillen leiden tot een structurele aanpassing van de begroting. Dit gebeurt bij de eerstvolgende wijziging van de begroting.

In de 1e en 2e tussenrapportage 2021 werd nog uitgegaan van een saldo van respectievelijk
€ 595.300 (nadelig) en € 202.900 (voordelig).

Het voordelig saldo wordt met name gekenmerkt door niet uitgegeven budgetten voor leerlingenvervoer, klimaatbeleid en overheadkosten automatisering. Daarnaast zijn er flinke  overschotten in het Sociaal Domein. De uitkering uit het Gemeentefonds was uiteindelijk hoger dan verwacht en ook de veilingopbrengsten van IJsselmeervis waren hoger dan voorzien. Tegenvallers in 2021 waren de kosten voor de ongeregeldheden bij de jaarwisseling en in het voorjaar, de kosten voor externe inhuur en de kosten voor de deelname aan gemeenschappelijke regelingen.

Tot slot
Ondanks de moeilijkheden die gepaard gingen met de Corona crisis hebben onze medewerkers zich ook in 2021 weer volledig ingezet om de door de raad vastgestelde begroting uit te voeren. Een woord van dank richting al onze medewerkers en stagiaires is daarmee op zijn plaats.

Voor al het overige verwijzen wij u naar de toelichting in de jaarrekening.

Onze gekozen bestuurders spreken uit dat al het werk dat gedaan mocht worden voor de gemeenschap Urk heeft plaatsgevonden onder de onmisbare zegen van de Heere onze God. Hem zij alle lof en eer.

Burgemeester en wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13