Paragrafen

Omgevingswet

Inleiding

De Omgevingswet is een aangenomen, maar nog niet ingegane Nederlandse wet, die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht) beoogt. Tientallen wetten en honderden regels worden gebundeld in één nieuwe wet. De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

Onderdeel is het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), met als doel onder meer het beschikbaar stellen van informatie over de fysieke leefomgeving. Het wordt de opvolger van het digitale Omgevingsloket.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschillende malen uitgesteld. In 2020 werd de geplande datum vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2022. De beoogde invoering van de Omgevingswet is nu gepland op 1 januari 2023.

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet treedt (naar verwachting) in werking op 1 januari 2023. In de Omgevingswet worden wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving gebundeld en gemoderniseerd met het doel om te komen tot eenvoudigere en toegankelijkere regels voor iedereen. Het motto ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ vormt de essentie van de Omgevingswet. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving (fysiek en sociaal) en een andere manier van werken.

Voor de gemeente Urk is het belangrijk om de organisatie, het bestuur en het management op de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden. De Omgevingswet gaat namelijk invloed uitoefenen op de dienstverlening, processen en werkwijzen in de organisatie. De Omgevingswet vraagt overheden om informatie digitaal te ontsluiten. Dat vergt veel inspanningen van de gemeenten. Zo moeten alle juridische regels straks digitaal beschikbaar zijn. Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) integreert data en regels in een stelsel van voorzieningen. In het Omgevingsloket kan een initiatiefnemer met een klik op een gebiedskaart snel zien wat wel en niet is toegestaan in de directe leefomgeving.

De wet kent een overgangstermijn tot 2029. Hoe Urk aan de slag gaat met de voorbereidingen voor de wet en wat de Omgevingswet aan werkzaamheden vraagt is beschreven in het implementatieplan Omgevingswet. Het implementatieplan is in november 2019 vastgesteld door het college van B&W. Het implementatietraject Omgevingswet is een traject dat nagenoeg de hele gemeentelijke organisatie raakt. Alle werkpakketten lopen parallel aan elkaar en leiden gezamenlijk tot de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Het kost tijd om deze ‘omslag’ voor bestuur en organisatie te bewerkstelligen. Door nu te starten met de voorbereidingen, zal de impact op de organisatie bij inwerkingtreding van de Omgevingswet minder groot zijn.

Koers

De Omgevingswet komt als nieuw wetstelsel op ons af. We zijn als gemeente al goed op weg en werken deels al in de geest van de Omgevingswet. Toch beseffen we dat er een grote opgave ligt voor onze organisatie. Daarom willen we ons goed voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Dit gaan we doen door de implementatie van de wet op te pakken en dit traject samen met de samenleving en belanghebbenden (andere overheden, ketenpartners etc.) te doorlopen. Kortom, onze ambitie is om een actieve houding te hanteren en niet af te wachten.

Bij het inrichten van de Omgevingswet in de ambtelijke organisatie willen we niet alles dichtregelen, maar ruimte overlaten voor initiatieven uit de samenleving. Onze ambitie in de beleidsvoering ligt daarom in het meegeven van de kaders die door burgers en bedrijven nader ingekleurd kunnen worden. De gemeenteraad blijft als orgaan de verantwoordelijkheid dragen. Belangrijk onderdeel van de implementatie vinden we de cultuuromslag: houding en gedrag van ‘nee, tenzij...’ naar ‘ja, mits...’ Dit willen we verder doorvoeren in de organisatie, het bestuur en de politiek.

Doelstellingen

De implementatie van de Omgevingswet is een forse opgave die de gehele gemeentelijke organisatie raakt. Er wordt gewerkt aan een aantal hoofddoelen:

  1. Feitelijke invoering van de Omgevingswet waarbij de verbeterdoelen van de wet het uitgangspunt zijn;
  2. Optimalisatie van dienstverlening aan inwoners/initiatiefnemers;
  3. Cultuurverandering binnen de organisatie die nodig is om de Omgevingswet straks goed uit te kunnen voeren.

Het werk is verdeeld in een aantal werkpakketten, die aansluiten bij de verandering die nodig is. De werkpakketten zijn:

Onderdelen implementatie

Werkpakketten

I. Inhoud

(de thematische verbreding en de nieuwe instrumenten)

  1. Vernieuwing omgevingsbeleid
  1. Omgevingsvisie
  1. Omgevingsplan en programma’s
  1. Omgevingsvergunning

II. Rol en gedrag

(betere en snellere dienstverlening en intern meer integraal werken)

  1. Organisatieontwikkeling en manier van werken
  1. Dienstverlening en werkprocessen

III. ICT en informatievoorziening
(het Digitaal Stelsel Omgevingswet, informatievoorziening intern gemeente en voor initiatiefnemers)

  1. Informatievoorziening en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het implementatieplan Omgevingswet beschrijft het overzicht van alle werkpakketten (reeds lopende en toekomstige activiteiten) voor de implementatie van de wet. Het implementatieplan is een dynamisch document. ‘We bouwen aan de brug, terwijl we er op lopen’. Al werkende zullen we keuzes moeten maken en het plan actualiseren.

Activiteiten

De Omgevingswet is gericht op de fysieke leefomgeving en de activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het begrip van de fysieke leefomgeving omvat onder meer bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Zowel overheden, als burgers en bedrijven, voeren activiteiten uit die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving of die de fysieke leefomgeving wijzigen. Hierbij is er vaak sprake van belangentegenstellingen die aanleiding vormden voor het stellen van regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen, waarbij er snel en doeltreffend door overheden kan worden opgetreden indien dat nodig is. De onderscheiden belangen in de fysieke leefomgeving, zoals infrastructuur, water, milieu, natuur en cultureel erfgoed, dienen voor een goede afweging zichtbaar te blijven.

De gemeente Urk heeft nog iets minder dan een jaar de tijd om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er wordt door het kernteam Omgevingswet hard gewerkt aan de realisatie van het implementatieplan Omgevingswet. De VNG heeft een lijst gepubliceerd met minimale acties die de gemeenten moeten uitvoeren om op 1 januari 2023 klaar te staan voor de inwerkingtreding van de wet. De gemeente Urk gebruikt deze lijst met ‘minimale acties Omgevingswet’ als leidraad opdat zij de basisvereisten voor de Omgevingswet tijdig op orde heeft. Aangezien de gemeente Urk relatief laat is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet houden wij ons aan de lijst met minimale vereisten. Eventuele ambities vanuit de gemeente voor de toekomst zijn dus vooralsnog niet ingecalculeerd en dit is gezien de beperkte capaciteit in de organisatie en de bestaande werkdruk ook niet realistisch om er extra bij te doen.

Implementatieplan

Om invulling te geven aan de thema’s en onderdelen is ook een Implementatieplan opgesteld. Hieronder is de voortgang van de projecten weergegeven naar de situatie eind boekjaar 2021.

4e kwrt

2021

3e kwrt

2021

Thema

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Bestaand omgevingsbeleid

Vaststellen omgevingsbeleid lacunes

2020-2021

Afsluiting

100%

2

Afsluiting

75%

2

Bruidsschat (gedecentraliseerde rijksregels, b.v. geluid)

Inventarisatie verandering huidig beleid ten opzichte van nieuwe instructieregels

2020-2022

Definitie

75%

2

Definitie

50%

2

Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elk van de regels

2020-2023

Realisatie

100%

2

Initiatief

0%

2

Juridische waarborging bruidsschatregels in Omgevingsplan

2021-2029

Initiatief

50%

2

Initiatief

50%

2

Startnotitie

Oplevering startnotitie

2020-2021

Participatieplan

Oplevering participatieplan

2020-2021

Omgevingsvisie

Input ophalen voor omgevingsvisie bij stakeholders

2020-2021

Afsluiting

100%

2

Ontwerp

75%

2

Omgevingsvisie is op 16 dec 2021 vastgesteld door de raad

Ambtelijk & bestuurlijk traject Omgevingsvisie

2020-2021

Ontwerp

100%

2

Ontwerp

50%

2

Omgevingsvisie is op 16 december 2021 vastgesteld door de raad.

Oplevering Omgevingsvisie

2020-2024

Definitie

100%

2

Definitie

0%

2

Omgevingsvisie is op 21 december 2021 vastgesteld door de raad

Effecten regels en juridische gevolgen

Weergave effecten van huidige regels schrappen of handhaven

2021-2022

Definitie

50%

2

Definitie

25%

2

Juridische risico analyse overgang bestemmingsplan – omgevingsplan

2021-2022

Definitie

50%

2

Definitie

25%

2

De nieuwe ruimtelijke digitale standaard

Overgang ruimtelijke data naar STOP/TPOD standaard

2022-2023

Definitie

0%

2

Definitie

0%

2

Ruimtelijke ambities per locatie/thema

Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elke thema/gebied op basis van eerdere inventarisatie en analyses

2021-2022

Voorbereiding

75%

2

Initiatief

0%

2

Per activiteit beoordelen: beleid, strategie, locatie

2022-2023

Initiatief

25%

2

Initiatief

0%

4

Verbeterpunten binnen huidig ruimtelijk beleid (binnenplanse afwijkingen etc.) destilleren

2021-2022

Initiatief

0%

2

Initiatief

0%

2

Omgevingsplan

Activiteiten naar detail opnemen in Omgevingsplan. Vastleggen regels voor bouwen, vergunningen, exploitatie, overgangsrecht, etc. Omzetten van tijdelijk deel Omgevingsplan.

2021-2029

Initiatief

0%

2

Initiatief

0%

2

Omgevingsprogramma’s

Visie en waarden (bestuurlijk) omzetten naar 1 lijst lokale Omgevingswaarden

2021-2023

Initiatief

0%

2

Initiatief

0%

2

Programma’s vaststellen

2020-2029

Initiatief

0%

2

Initiatief

0%

2

Inrichten vergunningaanvragen en meldingen

Uitrollen opvolger Squit XO – Rx Mission / Rx Launch

2020-2022

Voorbereiding

75%

2

Voorbereiding

25%

4

Kennisverwerving/ training nieuwe software

2020-2022

Voorbereiding

75%

2

Voorbereiding

25%

2

Inrichten proces buitenplanse activiteiten - Adviesrecht van de raad - Wanneer gemeentelijke adviescommissies om advies vragen

2020-2021

Afsluiting

100%

1

Afsluiting

100%

1

Invoering Omgevingstafel

2020-2021

Realisatie

75%

4

Voorbereiding

50%

2

Als gevolg van het wederom uitstellen van de ingangsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 zijn de werkzaamheden nog niet volledig afgerond.

Overgang WKB

Implementatie WKB

2020-2021

Definitie

25%

4

Definitie

25%

4

Als gevolg van het uitstellen van de ingangsdatum van de Omgevingswet zijn de werkzaamheden nog niet afgerond.

Interne communicatie

Omgevingswetronde

2020-2021

Afsluiting

100%

2

Realisatie

50%

2

Oplevering communicatieplan (+ externe communicatie)

2021-2022

Ontwerp

50%

2

Ontwerp

50%

4

Inrichten periodieke updates voor ambtenaren en raad

2020-2022

Voorbereiding

75%

2

Voorbereiding

50%

2

Externe communicatie

Inrichten periodieke updates voor stakeholders, burgers, bedrijven

2020-2022

Definitie

50%

2

Initiatief

25%

2

Trainingen en Opleidingen

Trainingen en Opleidingen 1. Informeren en bewustwording creëren 2. In kaart brengen en veranderen 3. Inkopen van opleidingen 4. Aanbieden van opleidingen 5. Evalueren, doorontwikkelen en monitoren

2020-2029

Realisatie

75%

2

Ontwerp

25%

2

Vragenbomen en vergunning-check

Verwerven kennis over toepasbare regels, interdisciplinaire aspecten, benodigde software en standaard (STTR)

2021-2022

Definitie

50%

2

Definitie

50%

2

Opstellen vragenbomen naar gewenst niveau dienstverlening

2021-2022

Initiatief

0%

2

Initiatief

0%

2

Digitale inrichting dienstverlening

Verwerving software of dienst voor het opstellen van toepasbare regels/ vragenbomen

2020-2022

Definitie

25%

2

Initiatief

0%

2

Implementatie software of dienst + toepasbare regels/ vragenbomen

2020-2022

Initiatief

25%

2

Initiatief

0%

2

Dienstverlening inrichting voor topactiviteiten

2020-2021

Initiatief

0%

4

Initiatief

0%

4

Dit pakken we na inwerkingtreding van de Omgevingswet op.

Implementatie DSO

Verwerving software DSO-LV

2020-2021

Ontwerp

50%

2

Definitie

25%

2

Formuleren lokale indieningsvereisten en aanleveren aan DSO-LV

2022-2023

Definitie

0%

2

Definitie

0%

2

Koppeling VTH functionaliteit aan DSO

2021-2022

Realisatie

75%

2

Realisatie

50%

2

Training medewerkers

2020-2022

Realisatie

75%

2

Voorbereiding

25%

2

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13