Financiële inleiding

Resultaat jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 1.513.400.
In de 1e en 2e tussenrapportage 2021 werd nog uitgegaan van een saldo van respectievelijk € 595.300 (nadelig) en € 202.900 (voordelig). Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan.

Progr.

Omschrijving

Afwijking

Voor-/nadeel

2

Leerlingenvervoer

-49.600

V

3

Deelnemingen

45.700

N

3

Visserijbelangen

-57.400

V

3

Veiligopbrengsten Ijsselmeervis

-81.700

V

4

Ongeregeldheden

34.600

N

4

Vormgeven klimaatbeleid

-148.000

V

5

Onvoorzien

-392.000

V

5

Overheadskosten automatisering

-193.800

V

1,2,4

Overschotten participatie

-548.000

V

1-5

Stelposten (diverse)

-84.500

V

1-5

Algemene uitkering

-254.800

V

1-5

Salarissen

242.000

N

1-5

Overige voor- en nadelen programma´s

-25.900

V

Saldo van de jaarrekening

-1.513.400

V

Toelichting resultaat jaarrekening 2021

Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het positieve resultaat kan dus worden geconstateerd dat het resultaat 2021 voornamelijk bestaat uit de volgende afwijkingen (> € 100.000):

  • - € 148.000   Voordeel budget klimaatbeleid;

In 2021 was een bedrag van € 148.000 euro beschikbaar voor het vormgeven van klimaatbeleid op Urk. Door ziekte en als gevolg van Corona is sprake van vertraging in de beleidsvoorbereiding bij dit onderdeel. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming van de jaarrekening dit budget beschikbaar te houden voor 2022.

  • - € 392.000   Stelpost onvoorziene uitgaven;

Het voordelige resultaat van de 2e tussentijdse rapportage 2021 is ten gunste van de stelpost onvoorziene uitgaven gebracht. Deze stelpost hoefde niet meer ingezet te worden.

  • - € 193.800   Voordeel automatisering (overhead);

Het verbeteren van de fysieke hardware/server ruimte in het gemeentehuis en een aantal onderhouds - en beheerskosten automatisering kon niet meer in 2021 uitgevoerd worden. Het wereldwijd chiptekort en leveringsproblemen speelde hierbij een duidelijke rol. Deze budgetten zullen bij de 1e tussentijdse rapportage 2022 weer bijgeraamd worden.

  • - € 548.000   Incidentele overschotten sociaal domein;

De vrijval bestaat uit incidentele overschotten op participatie (lagere uitgaven TONK 1 , onbenut deel coronabudgetten en de BBZ 2 is minder aangesproken i.v.m. de voorliggende voorziening TOZO). Het overige deel wordt verklaard door het onbenutte deel subsidies FRS 3 , Hulp en Steun en AMW 4 .

  • - € 254.800   Hogere uitkering gemeentefonds;

Via de decembercirculaire 2021 werden nog extra gelden beschikbaar gesteld.

  •   € 242.000   Hogere salarislasten t.o.v. begroting na wijziging.

Eind 2021 is een principeakkoord bereikt over de nieuwe CAO 5 voor de gemeentelijke sector. Hierdoor ontvangen gemeenteambtenaren nog salaris en een eenmalige uitkering over 2021.

TONK = Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
BBZ = Besluit bijstandverlening zelfstandigen
FRS = First Responder System
AMW = Algemeen Maatschappelijk Werk
CAO = collectieve arbeidsovereenkomst

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13