Bijlagen

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000

Programma

Omschrijving

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

Urk mit eenkanger

TOZO (Tijd. Overbr.reg. Zelfst. Ondernemers)

1.447.929

1.232.087

TOZO (Tijd. Overbr.reg. Zelfst. Ondernemers) Levensonderhoud

0

178.028

Eénmalige bijdrage aan bouw Talma Urk

240.000

240.000

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

154.817

159.065

reservemutaties

Bijdrage aan Algemene Reserve

353.123

353.123

reservemutaties

Bijdrage aan Algemene Reserve

175.000

175.000

reservemutaties

Bijdrage aan Algemene Reserve

1.150.000

1.150.000

reservemutaties

BTW Compensatiefonds teruggave reïntegratietraject

0

59.039

reservemutaties

Saldo BBZ (bijstand voor zelfstandigen) 2021

0

195.228

reservemutaties

Saldo exploitatie Sociaal Domein

0

1.362.064

Totaal

3.520.869

5.103.634

Urk leert

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

26.000

28.594

reservemutaties

Basisonderwijs Huisvesting; overheveling budget ventilatie scholen naar 2022

760.533

760.533

Totaal

786.533

789.127

Urk werkt

Totale lasten grondexploitatie

14.187.801

12.969.339

Afwikkeling boekjaar 2021 grondexploitatie

-105.806

892.763

Implementatiekosten Omgevingswet

11.590

75.862

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

21.500

61.223

reservemutaties

Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk en bijdrage aan reserve bijzondere projecten

213.000

269.266

reservemutaties

Overheveling budget voor duurzaamheidsmaatregelen en projectmatige activiteiten binnen regio Zwolle naar 2022

70.000

70.000

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. actualisering omgevingswet

100.000

100.000

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. detailhandelvisie, projectmatieg activiteiten regio Zwolle, ontwikkeling economische visie, maatregelen Port of Urk

150.000

142.538

reservemutaties

Bijdrage aan Algemene Reserve

500.000

500.000

reservemutaties

Bijdrage van investeringskrediet Parel van Flevoland aan reserve Dekkingsfonds Parel van Flevoland

515.973

515.973

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

53.052

53.052

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties

174.845

747.533

Totaal

15.891.956

16.397.549

Urk leeft

Incidentele meerkosten onderhoud Bruggen

423.740

423.740

Overschrijding Palenscherm 2021

249.978

251.176

Sanering Hooiland

448.927

448.927

Bijdrage aan krediet Klimaatbeleid

237.098

64.368

Voorbereiding nieuwe Brandweerkazerne

0

156.718

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

40.510

79.446

Beschermende maatregelen, onregelmatigheden en camera toezicht

105.662

140.360

reservemutaties

Bijdrage wegbeheer inzake rehabilitatie beheerplan

556.534

556.534

reservemutaties

Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk

108.156

108.156

reservemutaties

Bijdrage aan sportbudget merjarig inzetten

80.000

80.000

reservemutaties

Budget nieuwe brandweerkazerne t.g.v. reserve Brandweer

192.450

192.450

reservemutaties

Overheveling budget Openbaar Vervoer naar 2022

104.000

104.000

reservemutaties

Resultaat Afvalverwerking en verwerking

23.407

50.791

reservemutaties

Egalisatie exploitatie IBOR 2021

58.000

0

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

53.463

53.463

Totaal

2.681.924

2.710.129

Urk verbindt

Overhead op projecturen op Algemene Dienst

71.343

71.343

Eénmalige bijdrage aan krediet Renovatie Ijsvlet, A. de Witbrug en Zwolsebrug

94.599

96.442

Bijdrage aan reserve Parel van Flevoland (correctie)

-160.000

-160.000

Bijdrage krediet Parel van Flevoland en Cofin vanuit reserve

160.000

856.577

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

297.121

212.236

reservemutaties

Bijdrage reserves frictiekosten personeel, garantiebanen 2022

350.000

145.000

reservemutaties

Bijdrage reserves t.b.v. budget archivering analoog/digitaal en kantoormeubilair

64.984

64.984

reservemutaties

Bijdrage reserve t.b.v. IBP 2020-2024

33.364

33.364

reservemutaties

Overheveling budget Zaak Gericht Werken DMS-koppelingen (Civision Samenlevingszaken, Iobjecten, Ikwijtschelding, Belastingen)

64.000

64.000

reservemutaties

Bijdrage saldo 1e tussenrapportage t.g.v. Algemene Reserve

231.756

231.756

reservemutaties

Overheveling kosten wetswijziging heffing WOZ naar 2022

30.000

30.000

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

41.845

41.845

Totaal

1.279.012

1.687.547

Totaal lasten

24.160.294

26.687.985

Baten

Urk mit eenkanger

TOZO (Tijd. Overbr.reg. Zelfst. Ondernemers)

-1.447.929

-1.447.929

Eénmalige decentralisatie uitkering Gemeente Fonds t.b.v. Gezondheidszorg

-32.051

-32.051

Eénmalige decenralisatie uitkering Gemeente Fonds t.b.v. versterken aanbod Dementie

0

-50.000

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

-10.880

-72.023

reservemutaties

Bijdrage IJslands preventiemodel en tijdelijke aanstelling

-145.416

-145.416

reservemutaties

Bijdrage saldo Sociale Werkvoorziening t.g.v. Algemene Reserve

-175.000

-175.000

reservemutaties

Bijdrage saldo Wet Werk en Bijstand t.g.v. Algemene Reserve

-175.000

-175.000

reservemutaties

-1.213.533

-1.213.533

reservemutaties

Bijdrage van reserve Sociale uitkeringsregelingen t.b.v. extra middelen hulp en steun

-45.368

-45.368

reservemutaties

Bijdrage van reserve Sociale uitkeringsregelingen t.b.v. beleidsmedewerker jeugd en inhuur

-153.000

-153.000

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

-46.788

-46.788

Totaal

-3.444.965

-3.556.108

Urk leert

Specifieke uitkering Rijk t.b.v. ventilatie scholen m.b.t. Corona

-410.533

-410.533

Bijdrage van voorziening t.b.v. dekking maximale bijdrage ventilatie scholen m.b.t. Corona

-350.000

-350.000

Uitgaven GOA in 2021 via gelden GOA 2020

-200.000

-200.000

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

-16.896

-16.896

Totaal

-977.429

-977.429

Urk werkt

Totale baten grondexploitatie

-2.597.864

-2.698.194

Afwikkeling boekjaar 2021 grondexploitatie

-1.904.044

-11.362.381

Bijdrage reserve Dekkingfonds Parel van Flevoland t.l.v. investeringskrediet Parel van Flevoland

-484.550

-484.550

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

-6.233

-47.600

reservemutaties

Overheveling bugdet voor bestemmingsplannen

-45.000

-45.000

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. omgevingsvisie en inhuur projectleider omgevingswet

-211.590

-211.590

reservemutaties

Overheveling budget voor duurzaamheidsmaatregelen en projectmatige activiteiten binnen regio Zwolle

-70.000

-70.000

reservemutaties

Bijdrage aanjaagfonds BIZ en herinrichting Hofsteeplein

-60.000

-60.000

reservemutaties

Bijdrage aan Algemene Reserve

-500.000

-500.000

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. historische steiger met havenvuur en kapitaal- en exploitatielasten Parel van Flevoland

-41.782

-41.782

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. kapitaal- en exploitatielasten Parel van Flevoland en herstel havenpaviljoen 2021

-52.495

-52.495

reservemutaties

Overheveling budget voor rapportage en begeleiding van een staatsteunprocedure door PWC voor de Ijsselmeervisserij en nog niet uitgevoerde plannen.

-40.000

-40.000

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

-72.068

-79.997

reservemutaties

Bijdrage aan reserve Strategische Aankopen.
grondexploitatie

-172.500

-172.500

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. reserve Grondzaken voorlopige aanslag VPB 2021
grondexploitatie

0

-289.864

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties

-9.778

-404.695

Totaal

-6.267.904

-16.560.648

Urk leeft

Bijdrage vanuit Rijk SPIJZ (Corona regeling m.b.t. ijsbanen/zwembaden)

-158.358

-158.358

Bijdrage vanuit Rijk (corona) t.b.v cultuursector

-82.072

-78.082

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

-150.000

-150.000

Bijdrage vanuit Rijk t.b.v. controle toegangsbewijzen

-30.000

-54.661

Overheidssteun Corona 2020

0

-182.972

Uitkering SPUK (specifieke uitkering stimulering sport) 2021 t.b.v. kosten sportformateur

-40.000

-85.142

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

-121.721

-126.491

reservemutaties

Overheveling budget Speeltuinen en weiden en afschrijving vast actief skatebaan

-39.024

-37.280

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. renovatie bruggen

-423.740

-423.740

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. Palenscherm

-161.605

-161.605

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. invoering AVG

-71.250

-71.250

reservemutaties

Overheveling budget Verkeersmaatregelen

-40.000

-40.000

reservemutaties

Overheveling budget Openbaar Vervoer

-52.000

-52.000

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. kosten sanering Hooiland

-448.927

-448.927

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. egaliseren resultaat IBOR 2021

0

-65.266

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. bedraafplaatsen

-67.000

0

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. kosten vvorbereiding nieuwe Brandweerkazerne

0

-156.718

reservemutaties

Overheveling budget en bijdrage t.b.v. Klimaatbeleid

-337.098

-164.368

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

-288.953

-95.100

Totaal

-2.511.748

-2.551.960

Urk verbindt

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

-17.577

-4.905

reservemutaties

Overheveling Coronabudget t.b.v. extra kosten verkiezingen

-31.067

-31.067

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. wachtgeld

-68.975

-68.975

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. garantiebanen en project Plaats en Tijd Onafhankelijk Werken

-120.000

-120.000

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. kosten Bouwarchief 2021

-69.000

-69.000

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. voorziening Generatiepact 2021

-99.538

-99.538

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. WW kosten in 2021

-40.035

-40.035

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. IBP 2000-2024

-32.216

-32.216

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. ZGW DMS koppelingen

-79.200

-79.200

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. investeringslasten en overbrenging budget kostenplaats Singel

-69.837

-69.837

reservemutaties

Overheveling budget BCF, precario- en toeristenbelastingbelasting

-125.898

-125.898

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. nadelig saldo

-634.977

-634.977

reservemutaties

Resultaat boekjaar 2020

-239.046

-239.046

reservemutaties

Bijdrage krediet Parel van Flevoland en Cofin

0

-696.577

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

-14.595

-19.635

Totaal

-1.641.960

-2.330.905

Totaal baten

-14.844.006

-25.977.051

Saldo

9.316.288

710.934

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13