Jaarrekening

Balans per 31 december 2021

Activa

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

568

488

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

165

105

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

403

383

Materiële vaste activa

58.548

56.525

Investeringen met een economisch nut

45.752

45.970

Investeringen met een economisch nut (kostenheffing)

7.928

8.128

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

4.868

2.427

Financiële vaste activa

8.170

8.259

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

4.909

4.872

Leningen aan overige verbonden partijen

3.019

3.118

Overige langlopende leningen

242

269

Totaal vaste activa

67.286

65.271

Vlottende activa

31-12-2021

31-12-2020

Voorraden

42.009

31.819

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

41.997

31.804

Gereed product en handelsgoederen

12

15

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 1 jaar

23.728

17.137

Vorderingen op openbare lichamen

3.946

1.846

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

17.741

13.250

Overige vorderingen

2.041

2.041

Liquide middelen

278

267

Kas- en banksaldi

278

267

Overlopende activa

0

0

Diverse overlopende activa

0

0

Totaal vlottende activa

66.015

49.223

Totaal activa

133.301

114.494

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

Vaste Passiva

Eigen vermogen

43.923

42.165

Algemene reserve

5.112

4.131

Bestemmingsreserves

37.298

37.795

Resultaat na bestemming

1.513

239

Voorzieningen

7.216

7.343

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

7.216

7.343

Egalisatievoorzieningen

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

71.360

55.908

Onderhandse leningen

71.360

55.908

Waarborgsommen

0

Totaal vaste passiva

122.499

105.416

Vlottende Passiva

31-12-2021

31-12-2020

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

5.401

6.278

Overige schulden

5.401

6.278

Overlopende passiva

5.401

2.800

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.651

1.983

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

679

758

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

72

59

Totaal vlottende passiva

10.803

9.078

Totaal passiva

133.302

114.494

Gewaarborgde geldleningen

6.230

6.446

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13