Leeswijzer

Programma's

In de programma's gaat de aandacht uit naar doelstellingen, indicatoren en daaraan gekoppelde concrete activiteiten en middelen. In de programmaverantwoordingen is de realisering van de in de begroting 2021 opgenomen beleidsuitvoeringen aangegeven. Een programmaverantwoording is opgedeeld in drie onderdelen, te weten:  

 • Wat wilden we bereiken? 

Van de beoogde beleidsdoelstellingen wordt aangegeven in hoeverre zij worden gerealiseerd.  

 • Wat hebben we ervoor gedaan? 

Hier gaan we in op de beleidsuitvoeringen die worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen. De beleidsuitvoeringen zijn opgedeeld in kernpunten en overige beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning verloopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen: 

ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

 • Wat heeft het gekost? 

De begrote en werkelijke bedragen worden weergegeven. Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

 • Beleidsindicatoren 

Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de programmaverantwoording in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Voor gemeenten is een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten: 

 • de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van horizontaal toezicht; 
 • de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen; 
 • de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten; 
 • de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen; 
 • er worden bestaande bronnen gebruikt; 
 • de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd; 
 • voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’. 

Indien de voor een beleidsindicator relevante gegevens niet door de bronhouder kunnen worden verstrekt, neemt de gemeente bij de beleidsindicator op: gegevens nog niet beschikbaar (afgekort: n.n.b.). 

Paragrafen  
In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Het betreft met name de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. 

Jaarrekening
Bij de jaarrekening 2021 wordt de balanspositie met toelichting per -einde boekjaar met vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar. Ook bevat dit deel het overzicht van baten en lasten over 2021.

SiSa 
Single information, Single audit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop mede-overheden aan het Rijk verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed.

Bijlagen  
Als bijlagen zijn diverse overzichten bijgesloten. Van belang is dat u op de hoogte wordt gebracht van de stand van zaken in deze. 

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13