Programma's

Urk mit eenkanger

Inhoud en doelstelling

De sociale infrastructuur op Urk staat. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en integraal. Belangrijk is dat de ondersteuning die de inwoner ontvangt, ook helpt.

Urk kent een krachtige basis van informele zorg met veel vrijwilligers, mantelzorgers en inzet vanuit de kerken. De cultuur is sterk op gemeenschap gericht, waarbij meedoen en werken de norm is. Het omzien naar elkaar leidt tot een haast organisch vangnet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit sterke punt is – zoals overal - ook een kwetsbaar punt. Veranderingen in de samenleving roepen de vraag op of de kracht van Urk duurzaam is naar de toekomst toe.

Urk groeit de komende jaren van 21.000 tot 27.000 inwoners in 2040. De helft van de bevolking is onder de 25 jaar en blijft grotendeels op Urk wonen. Het blijft dan een uitdaging om ondanks de groei de betrokkenheid vast te houden en blijvend te werken aan een gezonde en positieve samenleving.

Op onderdelen wordt daarvoor de regionale samenwerking opgezocht. Als leidraad voor de samenwerking geldt: “Samenwerking met als doel meerwaarde te realiseren voor onze inwoners en partners in relatie tot de opgaven waar we lokaal allemaal voor staan”.

Wettelijke grondslag

Het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein: Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Schuldhulpverlening, (Passend) Onderwijs, Leerplicht, Wet publieke gezondheid.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Merkbaar beter in het sociaal domein (opgave 5)
  • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6)
  • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)
  • Overkoepelde thema’s (opgave 10)
  • Het welzijn van de inwoners. Niemand mag buiten de boot vallen, maar zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die het zo hard nodig heeft
  • Manifest Waardig Ouder worden
  • Gezonde leefstijl
  • Borging en implementatie wettelijke ontwikkelingen (opgave 7)
  • Continuering en uitbouw van IJslands Preventie #Durf (opgave 8)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2021

3e kwrt

2021

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Op Urk is de basis op orde

IJslands preventiemodel #Durf!

2021 e.v.

Realisatie

50%

2

Realisatie

50%

2

Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! In te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! Zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn.

Momenteel wordt nagedacht hoe dit structureel ingebed kan worden.

Sportakkoord op zoek naar activiteiten

2021-2022

Realisatie

50%

2

Realisatie

50%

2

Gaan we mee aan de slag in 2022

Opstellen lokaal preventieakkoord

2021

Afsluiting

100%

4

Initiatief

25%

4

Aanvraag is ingediend en afgewerkt. Het preventieakkoord wordt nu ingebed in de reguliere taken (o.a. Durf!)

Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg

2021

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Op dit moment loopt het project 'Doorontwikkeling jongerenwerk'. Sturing en monitoring is nodig om het na een projectperiode structureel in te bedden.

We passen op elkaar

Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis

2020-2021

Afsluiting

100%

2

Voorbereiding

50%

2

In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. Daarom kan dit als afgerond beschouwd worden. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond.

Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten

2021

Afsluiting

100%

2

Voorbereiding

50%

2

In de regio vraagt de sluitende aanpak Geweld hoort Nergens thuis blijvende aandacht. Ook omdat de financiering van Veilig Thuis een belangrijk onderwerp daarvan is. De bekostiging van het Steunpunt Huiselijk Geweld NOP/Urk is rond.

Helpen waar nodig

Aanbesteding taken Sociaal Domein

2021

Realisatie

100%

2

Realisatie

75%

2

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Implementatie vindt momenteel plaats.

Beleidskader WMO / Jeugdzorg

2021

Definitie

75%

4

Definitie

75%

4

Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel de nieuwe 'Omgekeerde verordening' vastgesteld. Beleidsregels Participatie zijn vastgesteld evenals een voorlopige versie van Beleidsregels Jeugd.  De Beleidsregels WMO zijn in ontwikkeling en moeten het participatietraject nog doorlopen.

Implementatie Nieuwe Inburgeringswet

2021-2023

Realisatie

75%

4

Voorbereiding

50%

4

Contracten en afspraken zijn inmiddels gemaakt. De losse eindjes, moeten mede door langdurige uitval van medewerker, nog uitgewerkt worden.

Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

2021

Voorbereiding

50%

4

Voorbereiding

50%

2

Dit is meegenomen in het proces van de nieuwe Wet Inburgering. Hoewel de gesprekken hierover wel zijn gevoerd is door langdurige uitval van de medewerker dit nog niet verder uitgewerkt.

Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ

2021

Realisatie

75%

2

Voorbereiding

50%

2

De aanbesteding jGGZ is in 2021 afgerond. Een volgende stap is de doorontwikkeling en vernieuwde afspraken rond de inzet van de POH.

Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO

2021

Afsluiting

100%

2

Voorbereiding

75%

2

Het NvOis eind 2021 vastgesteld door alle zes gemeenteraden. Een nieuwe aanbesteding Jeugdhulp met Verblijf is ter hand genomen. De voorgenomen wijzigingen in het  woonplaatsbeginsel zijn, zoveel als mogelijk, daarin verwerkt. De aanbesteding is een nieuwe taak binnen de BU.

En blijven in verbinding

Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)

2021

Afsluiting

100%

4

Definitie

75%

4

Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaiende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit. Kan daarom worden afgevoerd.

Sociaal Domein in de Omgevingswet

2021

Afsluiting

100%

4

Definitie

50%

4

In de gesprekken die in de ‘Voortdurende Dialoog worden gevoerd worden (ook) specifieke onderwerpen besproken die input zijn voor de in december 2021 vastgestelde Omgevingsvisie. Vanuit de integrale beleidsvorming wordt de aanpak verder vormgegeven.

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2019

2020

2021

2021

Beschrijving

Bron

Demografische druk

86,6%

86.1%

85,0%

70,1%

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

CBS

Bijstandsuitkeringen

123,1

135,3

129,8

431,2

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners (18jr e.o.).

CBS

Lopende re-integratievoorzieningen

96,7

84,0

N.N.B.

N.N.B.

Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

CBS

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

400

370

360

649

Het aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.

CBS

Kinderen in uitkeringsgezin

2%

2%

N.N.B.

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

CBS

Jongeren met jeugdhulp

6,8%

N.B.

5,7%

10,5%

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

N.N.B.

N.N.B.

N.N.B.

0,3%

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

CBS

Jongeren met jeugdbescherming

1,7%

1,7%

1,1%

1,1%

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Lasten

x € 1.000
Begroot € 22.531
Gerealiseerd € 22.050
Afwijking € 481
Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13