Urk mit eenkanger

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk mit eenkanger

Urk mit eenkanger

Afwijking
- is positief
+ is negatief

Subprogramma

Product

lasten

baten

V/N

Toelichting afwijking > € 30.000

Inkomensvoorziening en Participatie

Uitvoering algemeen

-33.154

V

De eindafrekening sociale recherche over 2021 is lager uitgevallen (€ 18.500 voordelig) en inhuur van divere gespreksvoerders ivm ziekte en vacature is lager uitgevallen dan begroot (€ 15.500, voordelig).

Bijzondere Bijstand

-182.079

-27.751

V

Dit betreft het budget voor bijzondere bijstand, Dit wordt veroorzaakt door lagere uitgaven TONK en armoedebeleid (Kindpakket) € 208.400, voordelig).

Arbeidsreintegratie

66.228

-95.152

V

De doeluitkering van het Rijk voor de WSW (participatie) is hoger uitgevallen met € 36.100.

Gebundelde uitkering (BUIG)

-87.240

-8.482

V

Budget voor de BUIG is voordelig uitgevallen met € 39.700 . Dit is ontstaan door budgetverhogingen ivm financiële gevolgen Covid-19. Het aantal bijstandsuitkeringen is wel gestegen maar passen binnen het toegekende budget.

Kwijtscheldingen

712

N

Inburgering en integratie

11.297

-37.202

V

De doeluitkering van het Rijk voor inburgering en integratie is hoger uitgevallen met € 33.100.

Besluit Bijstand Zelfstandigen

-11.800

-65.039

V

De uitvoeringskosten van de BBZ leningen zijn beduidend lager uitgevallen (€ 25.600 voordelig) Het aantal BBZ aanvragen waren laag vanwege de voorliggende voorziening TOZO (€ 225.000, voordelig). De reserve WWB is weer aangevuld tot € 1.000.000 (plafond) met € 195.200. Het restant wat over is (samen met budget BUIG) € 95.400 valt vrij in het resultaat.

WMO en Jeugdzorg

Uitvoering SD algemeen

1.132.669

-28.129

N

Er is een totaal bedrag van € 1.362.064 toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein ivm saldo van de budgetten van het Sociaal Domein. De oorzaken zijn: lagere zorgkosten € 14.000; ontvangen corona compensatie zorg € 632.000; nog niet uitgevoerd beleid € 216.000; hogere opbrengst vanuit regio BW € 294.200; ontvangen corona compensatie activiteiten voor cultuurdoeleinden € 148.800; hogere doeluitkeringen 2021 € 57.000. Zoals elk jaar valt er ook een deel vrij in het saldo van de jaarrekening. Dat zijn de reguliere posten, die al voor de decentralisatie in de begroting stonden. Dit bedrag is € 52.300.

Algemene voorzieningen SD

-3.342

-2.154

V

Hulpmiddelen SD

-28.544

34.021

N

Dit betreft een lagere opbrengst van de CAK WMO.

Zorgverlening/-verstrekkingen SD

-662.181

V

zie toelichting bij "Uitvoering SD algemeen"

Gezondheids- en Verslavingszorg

Gezondheidszorg

-97.501

-340.794

V

zie toelichting bij "Uitvoering SD algemeen"

Verslavingszorg

-6.536

V

Welzijn

Welzijnsvoorzieningen

33.721

-28.949

N

zie toelichting bij "Uitvoering SD algemeen"

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13