Paragrafen

Duurzaamheid

Inleiding

Gemeente Urk maakt deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de transitie naar een duurzame samenleving één van de belangrijkste ontwikkelingen is. Wij werken als gemeente Urk aan de transitie naar een toekomstbestendige, leefbare en duurzame samenleving op Urk. Dit doen wij door met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke partners samen te werken en hen te stimuleren en faciliteren bij benodigde maatregelen. Wij zetten ons in voor een Duurzaam Urk in 2050 vanuit rentmeesterschap voor deze aarde.

Algemeen

In 2015 sloten 194 landen het Klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om de uitstoot van schadelijk broeikasgassen voor 2050 met 100% te reduceren ten opzichte van het jaar 1990. Ook is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden Celsius. Nederland stelt als tussendoel om in 2030 een reductie van de CO2 uitstoot met 49% te behalen. Het nationale pakket aan afspraken en maatregelen door de regering is gepresenteerd in het Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 het licht zag.

Urk sluit aan op deze doelstellingen. In juni 2020 heeft u de Duurzaamheidsvisie Urk 2050 vastgesteld. Hierin zijn de thema’s benoemt waar Urk de komende jaren aan gaat werken m.b.t. duurzaamheid. Deze thema’s zijn; Energie, Circulaire economie, Klimaatadaptatie en Mobiliteit. Hieronder worden de thema’s verder toegelicht.

De weg naar 2050 is nog lang, maar een stip op de horizon geeft een juiste richting aan. Het proces is flexibel en interactief, waarbij de acties worden aangepast op basis van de inzichten en stand van de techniek op dat moment. De insteek is om elke 3 -5 jaar de visie te herzien. Jaarlijks bepalen wij de activiteiten voor de komende jaren zodat we echte stappen kunnen zetten.

Uitvoeringsplan

Om invulling te geven aan de thema’s en onderdelen is ook een Uitvoeringsplan 2022 opgesteld. Hieronder is de voortgang van de projecten weergegeven naar de situatie 1e kwartaal 2022.

4e kwrt

2021

3e kwrt

2021

Thema

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Hernieuwbare bronnen

Concessie warmtenet Zeeheldenwijk

2020-2021

Afsluiting

100%

1

Realisatie

75%

2

Concessie zonder resultaat in september 2021 afgerond.

Energie besparen

RRE (Regeling Reductie Energieverbruik)

2020-2021

Afsluiting

75%

1

Realisatie

75%

4

Warmtetransitie

Opstellen Transitie Visie Warmte

2020-2021

Afsluiting

100%

1

Realisatie

25%

2

Eigen organisatie

Routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen

2020-2022

Realisatie

50%

3

Definitie

50%

2

Het proces heeft wat langer geduurd met de inkoop en het subsidieproces. Op dit moment is een partij geselecteerd en is gestart met de uitvoering. Streven is de routekaart in 2022 op te leveren.

Circulair bouwen en demonteren

Pilot Brandweerkazerne

2020-2022

Definitie

100%

2

Definitie

25%

2

Is dit niet hetzelfde als een andere BU. Deze kan dus wel weg.

Circulaire materialisatie voor openbare ruimte

2020-2022

Definitie

50%

3

Realisatie

50%

2

Het vorige project is afgerond en er is verdiepingsslag opgestart dat in 2022 wordt uitgewerkt.

Circulaire inkoop en opdrachtgeverschap

Implementatie circulair inkopen

2020-2022

Definitie

25%

3

Realisatie

25%

2

Gescheiden grondstofstromen

Pilot gescheiden inzamelen bedrijfsafval

2021

Initiatief

50%

5

Initiatief

50%

4

In overleg is de focus verlegd naar de basis op orde te hebben voor inzameling van het huishoudelijk afval. Wordt op termijn weer geagendeerd in het afvalbeleidsplan

Gescheiden inzamelen intern afval

2021

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Circulair bedrijfsleven

Informeren circulaire verdienmodellen (circulair ondernemen)

2020-2021

Bewustwording samenleving

Risicodialoog voeren i.c.m. schouw wijkbeheer

doorlopend

Realisatie

0%

4

0%

4

Als gevolg van Corona in 2021 geen invulling aan gegeven.

Beheer en onderhoud

Klimaatadaptieve maatregelen in handboek openbare ruimte opnemen (regionaal door het KAF)

2021

Afsluiting

100%

1

Realisatie

50%

2

Nieuwe gebieden klimaatadaptief

Verdiepende stresstesten bij iedere nieuwe ontwikkeling

doorlopend

Afsluiting

100%

1

Voorbereiding

75%

2

Riolering

Opstellen nieuw GRP geïntegreerd met klimaatadaptatie en omgevingsvisie

2021-2022

Realisatie

50%

3

Realisatie

0%

2

Is in overleg doorgeschoven naar medio 2022

Communicatie

Communicatie- en bewustwordingsstrategie duurzaamheid

2020-2021

Afsluiting

100%

1

Realisatie

50%

2

Kosten

In 2021 werd een bijdrage van € 150.000 ontvangen van het Rijk voor het ondersteunen van burgers op Urk bij het besparen van energie in de woning. Deze regeling heeft een looptijd tot 31 juli 2022. In 2021 zijn er nog geen gelden uitgegeven op deze regeling. Het geld is beschikbaar voor uitvoering in 2022. We zijn hiervoor een verplichting aangegaan, waarbij het NMFF uitvoert en aan het einde een factuur stuurt voor genoemd bedrag van 150.000 euro.

Verder was er in 2021 een bedrag van € 148.000 beschikbaar voor het vormgeven van klimaatbeleid op Urk. Door ziekte en als gevolg van Corona is sprake van vertraging in de beleidsvoorbereiding bij dit onderdeel, waardoor op dit moment sprake is van een financieel voordeel bij dit onderdeel tot een bedrag van € 148.000. Het college heeft besloten om bovenop het bedrag van 95.000 euro voor energiearmoede (ontvangen vanuit Rijk), 148.000 vanuit het hier genoemde voordeel – via het bestedingsbesluit bij de  jaarrekening 2021- toe te voegen aan de rijksbijdrage van 95.000 euro  om echt substantiële ondersteuning te kunnen bieden aan de huishoudens die het nodig hebben om te isoleren.

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13