Jaarrekening

Overzicht baten en lasten per taakveld 2021

Taak-veld

Begroting 2021 na wijziging

Werkelijk 2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

1.107.771

0

1.107.771

1.156.447

-109.728

1.046.719

0.2

Burgerzaken

552.055

-279.182

272.872

528.011

-283.608

244.403

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

36.706

-47.536

-10.830

34.586

-39.919

-5.333

0.4

Overhead

7.660.479

-404.947

7.255.532

7.710.784

-396.526

7.314.258

0.5

Treasury

-562.432

-164.926

-727.359

-449.088

-120.255

-569.342

0.61

OZB woningen

242.338

-2.725.877

-2.483.539

242.650

-2.721.385

-2.478.735

0.62

OZB niet-woningen

0

-2.447.400

-2.447.400

0

-2.438.602

-2.438.602

0.64

Belastingen overig

104.856

-126.269

-21.413

126.121

-115.104

11.017

0.7

Algemene en overige uitk. gemeentefonds

189.724

-31.266.064

-31.076.339

108.916

-31.411.070

-31.302.154

0.8

Overige baten en lasten

398.420

-140.000

258.420

699.482

-48.991

650.491

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

289.864

-315.101

-25.237

0.10

Mutaties reserves

6.207.484

-6.783.299

-575.815

8.209.691

-7.964.284

245.407

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.002.199

0

1.002.199

1.144.296

0

1.144.296

1.2

Openbare orde en veiligheid

627.951

-41.975

585.977

627.644

-38.235

589.409

2.1

Verkeer en vervoer

2.732.574

-102.105

2.630.469

2.463.990

-140.947

2.323.043

2.5

Openbaar vervoer

2.150

0

2.150

0

0

0

2.3

Recreatieve havens

475.442

-363.531

111.911

460.446

-398.121

62.325

2.4

Economische havens en waterwegen

402.158

-287.250

114.908

477.294

-340.117

137.177

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.518.478

-2.518.478

0

2.191.790

-2.164.521

27.269

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

349.488

-231.373

118.115

333.530

-316.269

17.260

3.4

Economische promotie

400.561

-538.347

-137.785

369.615

-565.912

-196.297

4.1

Openbaar basisonderwijs

489.091

-40.000

449.091

475.592

-48.948

426.645

4.2

Onderwijshuisvesting

1.361.648

-767.611

594.037

1.351.044

-767.611

583.433

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.955.943

-1.807.914

1.148.029

2.924.760

-1.831.148

1.093.613

5.1

Sportbeleid en activering

550.974

-339.687

211.288

556.208

-319.965

236.243

5.2

Sportaccommodaties

1.908.564

-1.011.368

897.196

1.920.413

-1.036.145

884.267

5.3

Cultuurpresent,-productie,-participatie

116.250

-15.000

101.250

104.214

0

104.214

5.4

Musea

283.285

-49.364

233.922

255.535

-41.312

214.224

5.5

Cultureel erfgoed

356.731

-30.093

326.637

336.675

-27.509

309.166

5.6

Media

556.304

-87.323

468.982

568.281

-93.874

474.407

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.207.771

-62.388

1.145.382

1.334.500

-48.777

1.285.723

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.420.066

-88.831

2.331.235

2.131.685

-117.839

2.013.846

6.2

Wijkteams

695.862

-58.214

637.648

736.130

-86.343

649.787

6.3

Inkomensregelingen

4.967.262

-3.423.461

1.543.801

4.458.473

-3.524.734

933.739

6.4

Begeleide participatie

3.743.807

-43.851

3.699.956

3.663.431

-102.890

3.560.541

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

920.433

-1.500

918.933

905.202

-1.080

904.122

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

408.208

-67.000

341.208

371.020

-33.399

337.620

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.422.991

0

3.422.991

2.964.748

0

2.964.748

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

259.553

-223.836

35.717

201.840

-520.179

-318.339

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.376.984

0

2.376.984

2.265.535

0

2.265.535

7.1

Volksgezondheid

1.183.007

-15.000

1.168.007

1.134.463

-61.605

1.072.858

7.2

Riolering

1.643.217

-2.107.464

-464.247

1.757.048

-2.132.647

-375.599

7.3

Afval

1.692.404

-2.042.324

-349.921

1.667.953

-2.045.716

-377.763

7.4

Milieubeheer

2.193.460

-180.000

2.013.460

1.896.383

-204.901

1.691.483

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

350.011

-317.613

32.399

385.422

-426.371

-40.949

8.1

Ruimtelijke Ordening

465.603

-15.281

450.322

384.225

-1.221

383.004

8.2

Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen

2.789.659

-2.802.074

-12.415

11.755.049

-11.719.027

36.022

8.3

Wonen en bouwen

1.395.565

-1.097.298

298.267

1.193.559

-816.962

376.597

Toaal

65.163.054

-65.163.054

0

74.425.457

-75.938.895

-1.513.438

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13