Urk leeft

Financiële afwijkingen > € 30.000 programma: Urk leeft

Urk leeft

Afwijking
- is positief
+ is negatief

Subprogramma

Product

lasten

baten

V/N

Toelichting afwijking > € 30.000

Ruimte

Adresaanduiding en opmeten

-6.336

V

Onderhoud wegen, straten & pleinen

-222.816

181.434

V

Aan de lastenzijde € 30.000 mindere doorbelasting loonkosten. Op het IBOR verhardingen budget een nadeel van € 24.000. Op kapitaallasten, inclusief stelpost, een onderschrijding van € 203.000, vanwege op 1 januari nog niet volledig uitgevoerde investeringswerken, met name bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk. Hiertegenover staat ook een lagere bijdrage uit de kapitaallastenreserve. Verder aan de batenzijde een vvoordeel, hoofdzakelijk wegens leges instemmingsbesluiten (€ 17.000)

Openbare verlichting

2.047

-30.120

V

Betreft een voordeel uit verhaalde schade

Straatvegen

6.402

-1.333

N

Gladheidsbestrijding

30.376

N

Bijdrage provincie wegens strooien hoofdrijbanen en fietspaden € 25.000. Extra reperatie en onderhoud strooimiddelen € 5.000

Waterlossingen en sloten

-54.342

V

Aan de lastenzijde € 34.000 mindere doorbelasting loonkosten. Minder dan geraamde kosten schouw en maaien € 16.000 en minder op diverse goederen en diensten € 4.000

Openbaar Groen

146.421

-61.951

N

Aan de lastenzijde incidentele vrijval loonkosten vacature € 41.000. Overschrijding op uitbestede diensten wegens onderhoud € 243.000. Niet toegevoegde reservering bij 2e tussenrapportage € 58.000.
Aan de batenzijde bijdrage egalisatiereserve IBOR over 2021 € 65.000, tegenover minder verhuur snippergroen € 3.000

Begraafplaatsen

35.411

-41.758

V

De kosten waren hoger vooral door voorbereidingskosten uitbreiding De Vormt (€ 43.000). De opbrengst begraafrechten was € 109.000 hoger dan geraamd. Hierdoor was het niet nodig de geraamde bijdrage uit de reserve begraafplaatsen van € 67.000 te realiseren.

Kunstwerken

-18.992

V

Verkeersregelingen

-67.751

6.830

V

Op de post realisatie duurzame goederen was een raming opgenomen van bijna € 85.000. Om voldoende inzet te kunnen bieden voor verkeersvraagstukken binnen de belangrijke gebiedsontwikkelingen (Zeeheldenwijk en Port of Urk) en als gevolg van personeelsmutaties kon in 2021 geen uitvoering aan dit budget worden gegeven, zodat er sprake is van een onderschrijding van € 62.000.

Riolering en gemalen

113.831

-25.184

N

Bij het onderdeel riolering en gemalen verlopen de baten en lasten jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de spaarvoorziening riolering. In 2021 was sprake van een overschot. Het geraamde overschot bedroeg ruim € 638.000. Het werkelijke overschot was ruim € 204.000 hoger en kwam uit op een bedrag van ruim € 842.000

Verkeer&Vervoer (lucht-geluid)

-680

V

Milieu

Gemeentereiniging

2.933

-3.391

V

Bij het onderdeel Gemeentereiniging verlopen de baten en lasten jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de reserve afvalverwijdering en -verwerking. In 2021 was sprake van een overschot. Dit overschot bedroeg circa € 51.000 en is toegevoegd aan de reserve.

Ongediertebestrijding

-896

V

Milieutoezicht

-295.501

147.829

V

In 2021 werd een bijdrage van € 150.000 ontvangen van het Rijk voor het ondersteunen van burgers op Urk bij het besparen van energie in de woning. Deze regeling heeft een looptijd tot 31 juli 2022. In 2021 zijn er nog geen gelden uitgegeven op deze regeling. Het geld is beschikbaar voor uitvoering in 2022. We zijn hiervoor een verplichting aangegaan, waarbij het NMFF uitvoert en aan het einde een factuur stuurt voor genoemd bedrag van 150.000 euro.

Verder was er in 2021 een bedrag van € 148.000 beschikbaar voor het vormgeven van klimaatbeleid op Urk. Door ziekte en als gevolg van Corona is sprake van vertraging in de beleidsvoorbereiding bij dit onderdeel (voordeel € 148.000).

Voor de aanschaf van een dienstauto is via de kadernota 2022 een bedrag opgenomen van € 31.500. Deze aanschaf was noodzakelijk vanwege steeds groter wordende grondgebied om te controleren en uitbreiding van controletaken op grond van APV. De aanschaf is in 2021 echter niet gerealiseerd. Het beschikbare budget valt daarom vrij. Bij aanschaf in 2022 zal via de 1e tussenrapportage het budget opnieuw opgevoerd moeten worden. Binnen het beheerplan Machines en voertuigen wordt, overeenkomstig de kadernota, vanaf 2022 “gespaard” voor 8 jaarlijkse vervanging.

Veiligheid

Gemeentelijke Brandweer

151.990

-156.718

V

Aan lastenzijde voorbereidingskosten nieuwe kazerne, tegenover bijdrage uit brandweerreserve. Verder klein voordeel op overige goederen en diensten € 4.000

Rampenbestrijding

-9.893

V

Bescherming van dieren

-23.644

V

Ov.beschermende maatregelen

42.087

3.739

N

Overschrijding op uitbestede werkzaamheden wegens veiligheids- en handhavingsmaatregelen, o.a. cameratoezicht € 37.000. Verder voordeel op bijdrage regiovoorzieningen € 7.000

Recreatie en Cultuur

Museum

-27.750

8.052

V

Monumenten

-8.880

V

Volksfeesten

4.318

N

Strand onderhoud en voorzieningen

27.092

N

Overige sociaal-culturele voorz.

-88.784

14.940

V

Compensatiegelden voor de cultuursector. Wordt via de Reserve SD ingezet voor de cultuursector in 2022

Maatschappelijke- en Sportvoorziening

Speeltuinen en weiden

-47.539

1.124

V

Vrijval stelpost € 60.000 tegenover overschrijding op uitbestede werkzaamheden € 12.000

Bibliotheek

11.976

-6.551

N

Sportvelden

6.240

-4.087

N

Zwembad

27.385

-28.087

V

Gymnastiekgebouwen en sportz.

-21.776

7.396

V

Sport overige voorzieningen

5.234

19.722

N

Kunst overige voorzieningen

-12.036

13.200

N

Deze pagina is gebouwd op 09/22/2022 16:43:39 met de export van 09/22/2022 16:31:13